Advertorial

Unikidz International biedt tweetalige opvang, informatiebijeenkomst op 14 april

UniKidz International is een feit! Op locatie UniKidz Neptunus – die centraal op IJburg ligt – wordt nu ook tweetalige opvang aangeboden. 

Bij UniKidz Neptunus komen kinderen op de eerste plaats. We zorgen ervoor dat kinderen én hun ouders van over de hele wereld zich thuis voelen en creëren een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Bij UniKidz Neptunus bieden we tweetalige opvang aan kinderen van 3 tot 13 jaar.

Meer weten over dit tweetalige concept? Kom naar de informatiebijeenkomst:
Datum: vrijdag 14 april 2023
Tijd: 15:00 uur – 16:30 uur
Locatie: Piet Zwarthof 2, Amsterdam

Meld je aan via unikidz.nl/actueel

Tweetalige opvang
Bij UniKidz Neptunus communiceren we in het Engels en Nederlands met de kinderen. Op deze manier kunnen zij spelenderwijs kennismaken met twee talen. Tweetalige opvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ze leren sneller cognitieve taken, zijn beter in taal- en rekentaken en leren later makkelijker nieuwe talen.

Bij UniKidz International wordt er gewerkt volgens de strategie ‘one teacher one language’, waarbij een pedagogisch medewerker gedurende de dag alleen Nederlands spreekt en een medewerker gedurende de dag alleen Engels spreekt. Beiden spreken zij de taal op een officieel erkend niveau. 

Activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma binnen UniKidz International kenmerkt zich door ons unieke activiteitenaanbod op onze vier wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingsgebieden: 
FitKidz (sport & bewegen)
SkillsKidz (maken & creëren)
SoulKidz (hart & ziel) 
MindKidz (ontwikkeling & educatie). 

Kinderen krijgen judo-, boks- en basketbaltraining, rijden paard, mountainbiken, maken dingen in de STEAM Makerspace (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), dansen, hebben theater-, circus- en kookles, doen aan ballet, krijgen zwemles, maken muziek en nog veel meer. De mogelijkheden voor de kinderen zijn eindeloos! 

Elke 10 weken kan een kind kiezen voor een nieuw activiteitenprogramma. Alle activiteiten binnen de opvang zijn inclusief. Ouders betalen niets extra.

UniKidz International & het onderwijs
UniKidz Neptunus heeft een sterke samenwerkingsvorm met DKC Neptunus. In deze samenwerking bieden wij de kinderen een warm en veilig welkom. We nemen gezamenlijk de kinderen mee in de geïntegreerde wereld van onderwijs en kinderopvang en begeleiden hen hierin. 

De samenwerking met het onderwijs geven wij op verschillende manieren vorm. We kiezen ervoor om naast de focus op een doorgaande leerlijn van de kinderen ook samen te werken bij de ontwikkeling van ons activiteitenprogramma. We sluiten hierbij aan op het profiel van de school. Ook verzorgen wij de talententijd, een proeftijd voor verdere diepgang voor de kinderen, en de zomerschool van DKC Neptunus. 

UniKidz & ouders
Het team van UniKidz Neptunus is er niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders. Binnen onze locatie is er volop ruimte voor ontmoeting met andere ouders van over de hele wereld. In de gezellige, huiselijke omgeving kun je onder het genot van een kop koffie of thee sociale contacten leggen en ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Gezamenlijk vormen we een community vanuit ouders, opvang en onderwijs. Wij zijn de partner van de Internationals en begeleiden hen op allerlei vlak. We creëren gezamenlijk een plezierige en fijne omgeving waarin zowel de ouders als de kinderen zich welkom voelen. Daarbij kunnen wij ondersteuning bieden bij allerlei vraagstukken die er zijn met betrekking tot onderwijs, wonen, werken en leven in Nederland. 

Hoe we bij UniKidz International te werk gaan, kan je alleen zelf komen ervaren! De koffie en thee staan klaar tijdens de informatiebijeenkomst op vrijdag 14 april a.s.

In English
UniKidz International is coming to town!

UniKidz International is a fact! At our location UniKidzNeptunus – which is centrally located on IJburg – we now offer bilingual childcare. 
 
At UniKidz Neptunus children come first. We make sure that children and their parents from all over the world feel like home. At UniKidz  Neptunus we offer bilingual childcare for children from 3 to 13 years old (pre-school and after school).
 
Want to know more about our bilingual concept? Come to our meeting:
 Date: Friday, April 14, 2023
Time: 3:00 p.m. – 4:30 p.m.
Location: Piet Zwarthof 2, Amsterdam
 
Sign up via: https://bit.ly/3FA7eFr 
 
Bilingual childcare
At UniKidz Neptunus we communicate with the children in English and Dutch. This way they can playfully get acquainted with two languages. Bilingual childcare contributes to children’s development. They learn cognitive tasks faster, are better at language, math tasks and will be able to learn new languages more easily.
 
At UniKidz International we work according to the ‘one teacher one language’ strategy, with one pedagogical staff member speaking only Dutch during the day and one staff member speaking only English during the day. They both speak the language at an officially recognized level. 
 
Activity program
The unique talent development program within UniKidz International is characterized by our range of activities in the four areas of development, our labels (scientifically based): 
FitKidz (sports & exercise)
SkillsKidz (making & creating)
SoulKidz (heart & soul) 
MindKidz (development & education). 
 
Kids get judo, boxing- and basketball training, ride horses, mountain bike, make things in the STEAM Makerspace (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), dance, have theater, circus and cooking classes, do ballet, get swimming lessons, make music and much more. The possibilities for the children are endless! 
 
Every 10 weeks a child can choose a new activity program. All activities within daycare are inclusive. Parents pay nothing extra.
 
UniKidz International & education
UniKidz Neptunus has a strong partnership with elementary school DKC Neptunus. In this cooperation, we offer the children a warm and safe welcome. Together we take the children into the integrated world of education and childcare where we guide them in our best way. 
 
During schooltime children get extra classes by the labels by UniKidz to further explore themselves. To be able to reach out to their own talents. We provide talent time and offer a Summer school programme.
 
UniKidz & parents
The team at UniKidz Neptunus is a close partner to children and parents. Within our location there is plenty of room for meeting other parents from all over the world. In the cozy, homey environment you can make social contacts and exchange experiences with other parents while enjoying a cup of coffee or tea and do workshops/courses together.
 
Together we form a community from parents, childcare and education. We are the Internationals’ partner and guide them in all kinds of ways. Together we create an enjoyable and pleasant environment in which both parents and children feel welcome. In addition, we can offer support on all kinds of issues relating to education, living, working and life in the Netherlands.

We bring Internationals Long Life Experiences by being their partner!
 
How we work at UniKidz International, can only be experienced by yourself! Coffee, tea and a snack will be ready during the information meeting on Friday, April 14. Looking forward to see you!