Nieuws

Ruim 2000 bezwaarschriften tegen sluiting ‘Nuonweg’

Terwijl de werkzaamheden aan de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg hun voltooiing naderen – vanaf 25 juli kan de weg worden bereden – komt ook de afsluiting van de Overdiemerweg (de ‘Nuonweg’) steeds dichterbij. IJburgers die gewoonlijk hun boodschappen doen bij de Maxis in Muiden zullen dan voortaan ruim 16 kilometer moeten omrijden. In een poging daar een stokje voor te steken hebben ruim 2000 IJburgers bij de gemeente Diemen bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit dat deze afsluiting mogelijk maakt. Ook de gemeente Muiden en de Maxis maakten bezwaar.

Om alle bezwaarschriften volgens de regels te behandelen heeft de gemeente Diemen extra mankracht ingezet. Daardoor kon al vrij snel worden vastgesteld dat bij circa 1800 bezwaarschriften de wettelijk vereiste handtekening ontbrak. Deze mensen zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld dit gemis te herstellen. Met het indienen van de bezwaarschriften is een wettelijke procedure gestart, die een uiterste termijn van 12 weken telt, met de mogelijkheid deze met 6 weken te verlengen. In die periode zal een bezwaarschriftencommissie de bezwaren beoordelen, de bezwaarmakers horen – eventueel in een collectieve hoorzitting – en vervolgens advies uitbrengen aan het college van B&W. Dit zal dan bezien of het verkeersbesluit al dan niet gehandhaafd wordt. Een woordvoerder van Diemen laat weten dat ernaar wordt gestreefd het horen vóór de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Worden de bezwaren afgewezen, dan overweegt Maxis om bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening te vragen, die ertoe kan leiden dat afsluiting wordt uitgesteld. Uitstel, dat er misschien toe kan leiden dat Amsterdam en Diemen, de hoofdrolspelers in deze kwestie, het met elkaar eens worden over de wijze waarop aan de verlangens van de IJburgers, van de Maxis èn van Muiden tegemoet kan worden gekomen.

Het stadsbestuur van Muiden – dat in haar programma heeft opgenomen dat in het belang van de kinderen die in IJburg naar school gaan de huidige route voor verkeer opengesteld dient te blijven laat ondertussen weten dat zij teleurgesteld zijn om te moeten constateren dat er tot nu toe – vijf maanden nadat de gemeenteraad van Amsterdam wethouder Van Poelgeest opdracht gaf om alles in werk te stellen de ‘Nuonweg’ open te houden – nog zo weinig op dit gebied gebeurd lijkt te zijn. Muiden is eind januari 2014 gevraagd onder welke voorwaarden ze deze weg open zou willen houden en heeft daar uitgebreid op gereageerd. Muiden heeft echter nog geen uitnodiging gezien om gezamenlijk het openhouden van de weg te bespreken.

Toch is de inventarisatie van de meningen van de diverse stakeholders nu gereed. Op 22 april heeft scheidend wethouder Van Poelgeest de Amsterdamse raad een brief gestuurd met daarin een overzicht van de verschillende standpunten, met daarbij een begroting van 5 miljoen euro voor het aanpassen van de weg. Ook wordt er een schatting van de doorlooptijd gegeven. Vanwege eisen die door de gemeente Diemen worden gesteld kan deze oplopen tot 3,5 jaar. Deze brief is bij het ter perse gaan van deze krant echter nog niet in de raad behandeld. Woordvoerders van VVD en D66 lieten weten dat het onderwerp ‘de aandacht heeft’. Daadwerkelijke behandeling zal helaas moeten wachten op het aantreden van het nieuwe college van B&W in Amsterdam.

Muiden wijst er alvast op dat het aan de raad voorgelegde kostenplaatje van 5 miljoen overdreven hoog is omdat voor het openhouden van de weg de meest uitvoerige varianten worden gepresenteerd. Zo wordt voorgesteld de ‘Nuonweg’ te asfalteren. Maar dat is volgens Muiden niet nodig om de weg – zoals Muiden zou willen – in ieder geval nog een jaar of vier open te houden totdat de herstructurering van de A1 gereed is. Een woordvoerder: “Als je alleen nog maar Maxisverkeer overhoudt wordt de weg veel rustiger, waardoor het onderhoud van de huidige klinkerweg eenvoudig zal zijn.” Een andere belemmering voor het openhouden van de ‘Nuonweg’ is volgens Van Poelgeest de vrije busbaan, die het aanpassen van de kruising met een afslag gevaarlijk en veel duurder maakt. Muiden relativeert dit door erop te wijzen dat deze busbaan bestemd is voor buslijn 66, die met een frequentie van hooguit één bus per tien minuten voorbij komt.

Over negen weken is het 25 juli. In negen weken kan nog veel gebeuren, misschien.

De Amsterdamse fracties van D66, VVD en SP doen in de raadsvergadering van woensdag 21 mei het college van burgemeester en wethouders het verzoek om op zeer korte termijn en in samenwerking met de gemeente Diemen een tijdelijke aanpassing aan het kruispunt van de OOIJ met de Overdiemerweg (‘Nuonweg’) te realiseren. Deze weg kan dan ook na 25 juli aanstaande open blijven, in ieder geval zolang de definitieve besluitvorming hieromtrent nog niet is afgerond. Aldus de fracties. De reactie van B&W is binnenkort op deze site te vinden.

Lees ook:
IJburgers richten hun pijlen nu op Diemen (29-04-2014)
Nuonweg toch dicht op 25 juli? Aansluiting IJburg–A1 al eind juli in gebruik (27-03-2014)
Dossier Nuonweg