Nieuws

Fileleed: Wiebes en Van Spijk maken stappenplan

Er lijkt geen einde te komen aan het fileleed op IJburg. Maar wethouder Van Spijk (stadsdeel Oost) en wethouder Wiebes (centrale stad) zijn er vast van overtuigd dat het ergste leed binnenkort geleden zal zijn. Een pakket van maatregelen zal, zo beloven ze, de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Op langere termijn komt daar nog de zogeheten OOIJ bij. De capaciteit om verkeer te verwerken zal dan zijn verdubbeld.

September vorig jaar ging Jeroen van Spijk, wethouder Verkeer van stadsdeel Oost, om tafel met een groep bewoners verenigd in ‘IJburg Mobiel’. Hun aanhoudende getweet over de IJburgfile had hem niet onberoerd gelaten. “Ik beloofde hen dat ik een brief zou sturen aan mijn collega Wiebes van de centrale stad.”

De IJburgfile kwam daardoor blijkbaar hoog op de agenda van het gemeentebestuur, want onlangs presenteerde wethouder Eric Wiebes een aantal (mogelijke) maatregelen aan het Dagelijks Bestuur van Oost. Die hij overigens opstelde in goed overleg met Van Spijk. De in het plan genoemde maatregelen worden de komende tijd in samenwerking met alle betrokken partijen (PBIJ, centrale stad, Rijkswaterstaat en ook Muiden en Diemen) uitgevoerd dan wel onderzocht.

Een aantal maatregelen is al direct uitgevoerd, zoals het afstellen van de verkeerslichten op de IJburglaan en op Zeeburgereiland. Andere ingrepen zijn aanstaande, zoals het (her) inrichten van enkele kruispunten op de IJburglaan. Ook wordt het opstelvak vanaf S114 naar IJburg verlengd. Rijkswaterstaat voert deze klus in de nacht van 28 maart uit.

Van Spijk is positief over de te nemen maatregelen. Hij verwacht dat de doorstroming aanzienlijk zal verbeteren. Over de mogelijke toename van sluipverkeer door IJburg maakt hij zich vooralsnog geen zorgen. “Het zou een neveneffect kúnnen zijn. Maar ik zie het eerlijk gezegd niet als een grote bedreiging. Alle maatregelen zijn erop gericht om de situatie op IJburg voor IJburgers te verbeteren. We doen wat we kunnen.”

Tussen maart en augustus analyseert Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) het verkeer op IJburg. Dit gebeurt in opdracht van de gemeentelijke Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. Oversteekplaatsen voor tram en langzaam verkeer worden in dit onderzoek meegenomen, net als een toename van verkeer door bevolkingsgroei. Van Spijk: “Daarna zal duidelijk zijn of er nog knelpunten zijn en hoe die eventueel verholpen kunnen worden.”

Ook de bereikbaarheid van IJburg voor de hulpdiensten wordt onder de loep genomen. Van Spijk: “Er is wel degelijk een alternatieve route, namelijk via Diemerzeedijk. De hulpdiensten zelf weten dat ook. Welke route ze nemen is hun inschatting. Maar we houden nu wel een vinger aan de pols.”

Een belangrijk element in het oplossen van de verkeersproblemen noemt Van Spijk de aanleg van de OOIJ. De wethouder is blij dat er geld voor is gevonden. “Ik ben er trots op. In 2012 wordt de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gemaakt. Het wordt de hoogste, de langste en de breedste brug van Amsterdam. Wanneer de brug klaar is, naar verwachting in 2013, is de capaciteit voor autoverkeer van en naar IJburg meer dan verdubbeld. En is de wijk zowel aan de westkant als de oostkant goed ontsloten.”

Aanpak file IJburg
1) Aanpassen groentijden verkeerslichten Zeeburgereiland en IJburglaan.
Status: afgerond.

2) Aanpassen kruising Cas Oorthuyskade-IJburglaan.
Status: eind maart afgerond.

3) Kruispunten Steigereiland.
Status: in onderzoek; op korte termijn aanpakken.

4) Indammen sluipverkeer door IJburgers zelf, o.m. via Johan van der Keukenstraat.
Status: in onderzoek, op korte termijn aanpakken door bijv. invoering eenrichtingsverkeer.

5) Verlengen opstelvak S114 richting IJburg.
Status: wordt 28 maart ’s nachts uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

6) Gespreide aanvangstijden scholen.
Status: in overleg met DB en scholen. Onzeker. Niet op korte termijn.

7) Tijdelijke oostelijke ontsluiting: aanpassingen m.b.t. veiligheid en doorstroming.
Status: afgerond in april, daarna volwaardig te gebruiken.

8) Verbeteren doorstroming bruggen.
Status: Onderzoeken.

9) Onderzoek naar aantallen en oorsprong auto’s en knelpunten op IJburg.
Status: uitgevoerd tussen maart en augustus. Eventueel nieuwe maatregelen voorstellen.

10) Openstelling definitieve OOIJ: verdubbeling capaciteit.
Status: start aanleg in januari 2012; verwachte afronding (fase 2) in 2013.