Nieuws

Verdeling kansarm/kansrijk IJburgse basisscholen gaat niet door

Het voornemen om kansarme kinderen gelijkelijk over alle negen scholen te verdelen, is wegens gebrek aan draagvlak gesneuveld. Wat wel verder wordt uitgewerkt is een eenduidig en transparant aanmeldings- en inschrijfsysteem. Begin deze maand hebben de schoolbesturen daartoe besloten, in overleg met stadsdeelwethouder Lieke Thesingh. Dit systeem – waarmee in de Watergraafsmeer al goede ervaringen zijn opgedaan – zal na de zomervakantie met de medezeggenschapsraden worden besproken. Als iedereen zich in dit voorstel kan vinden, wordt het per 1 januari 2013 ingevoerd. Na een jaar volgt dan een evaluatie.

“Negentig procent kansrijk en tien procent kansarm, die verdeling gaan we dus niet maken,” aldus Rob Geul, namens de schoolbesturen betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. “Er blijkt op IJburg voor deze benadering van het segregatieprobleem geen maatschappelijk draagvlak meer te zijn.”

Het nieuwe inschrijfsysteem dat overblijft is in grote lijnen al eerder met de medezeggenschapsraden besproken. Ouders schrijven hun kind in bij de school van hun keuze zodra het twee jaar oud is. Op het inschrijfformulier geven zij – naast een aantal andere gegevens – ook de school van hun tweede en derde keuze op, voor het geval de voorkeurschool geen plaats meer heeft. Geul: “De formulieren worden digitaal verwerkt in een centrale database, de zogenoemde Scholenring. Zodra het kind drie jaar en twee of drie maanden is rolt de toegewezen school automatisch uit het systeem.” Over de daarbij te hanteren voorrangsregels hebben de medezeggenschapsraden zich eerder dit jaar al positief uitgesproken: voorrang als broertje of zusje al op de school zit of als een van de ouders er werkt én voorrang voor leerlingen van de aan de betreffende school verbonden voorschool.

Met de medezeggenschapsraden wordt nog de mogelijkheid besproken dat er onder de resterende leerlingen geloot zal worden. “We hebben op IJburg nu eenmaal maximale schoolgroottes afgesproken,” licht Geul toe. “We hebben genoeg plaats voor alle huidige en toekomstige kinderen, maar we kunnen nooit garanderen dat de voorkeurschool voldoende plek heeft om aan de wens van de ouders te voldoen.”

Kwaliteit, daar gaat het om
Ook kansarme kinderen mogen dus naar de school die hun ouders voor hen uitkiezen. Speelt het zogenoemde ‘gewicht’ van een kind, bepaald door het opleidingsniveau van de ouders, nu helemaal geen rol meer? Geul: “Het gewicht van de leerlingen speelt wel degelijk nog mee. Niet bij de toewijzing, maar wel bij de inzet van de leerkrachten. De segregatiediscussie lijkt voorbij te zijn, het gaat per saldo om de kwaliteit van het onderwijs. Hoe ‘zwaarder’ de kinderen, hoe meer geld er van overheidswege beschikbaar komt om formatieplaatsen te vullen.”

Ook bij de overheid en in de politiek blijken de gedachten te zijn veranderd. Onderwijsminister Van Bijsterveldt verklaarde begin dit jaar dat de nadruk moet komen te liggen op kwaliteit. Zij heeft de gemeenten extra geld ter beschikking gesteld voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van de voorscholen om bijvoorbeeld taalachterstand bij jonge kinderen al in een vroeg stadium aan te pakken. Geul: “Ook bij de centrale stad en bij het stadsdeel wordt de aandacht die er eerder was voor segregatie langzamerhand verlegd naar bevordering van de kwaliteit van het onderwijs.”

Lees ook:
Onvoldoende draagvlak MR’s voor nieuw toelatingsbeleid IJburgse scholen (25-06-2012)
Politiek ziet pilot ‘Samen naar school’ als mislukt (24-05-2012)
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen: Nader overleg gewenst (26-04-2012)
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen in de maak (23-02-2012)
Politiek wil ‘kleurrijke basisscholen’ – schoolbesturen beraden zich (30-10-2009)