Nieuws

Nieuwe toelatingsregeling basisscholen: Nader overleg gewenst

De nieuwe toelatingsregeling voor scholen op IJburg is nog geen voldongen feit. Vijf van de negen medezeggenschapsraden (de vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten) die zich de afgelopen maanden over het concept bogen, hebben nog twijfels en bezwaren. De doelstelling – kansrijke en kansarme kinderen evenwichtig over de scholen verdelen – wordt door de raden over het algemeen onderschreven. Over de manier waarop dit evenwicht moet worden bereikt is niet iedereen het eens.

De schoolbesturen gaan de komende weken in overleg met de medezeggenschapsraden die een voorbehoud maakten, op zoek naar mogelijke compromissen. Rob Geul, directeur/bestuurder van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam hoopt dat de besturen eind mei met een door iedereen gesteund plan naar de wethouder kunnen gaan.

Samen leven is samen naar school gaan. Dat is in het kort waar de IJburgse schoolbesturen het over eens waren toen zij drie jaar geleden het project ‘Samen naar school’ startten. Ook op IJburg zou gevolg worden gegeven aan het Amsterdam-brede convenant ‘Kleurrijke Basisscholen’. Een projectgroep kreeg in 2009 tot taak hiervoor de plannen uit te werken. Hun eerste plan – met als kern één centraal aanmeldpunt – heeft het destijds door grote weerstand bij de medezeggenschapsraden niet gehaald. Vervolgens is er een nieuw plan ontwikkeld voor een toelatingsprocedure die dichter bij de wensen van de ouders zou liggen. En opnieuw hebben de medezeggenschapsraden zich over het voorstel mogen uitspreken.

Voorkeur, voorschool en ‘gewicht’
In de ontwerp-toelatingsprocedure zijn drie belangrijke criteria genoemd: de door de ouders aangegeven voorkeursscholen, een aantal voorrangsregels zoals de eventuele voorschool die het kind bezoekt, en ‘het gewicht’ van het kind.
Kinderen worden vanaf de leeftijd van twee jaar aangemeld bij de voorkeursschool van de ouders. Die geven daarbij ook een tweede en derde keuze aan, voor het geval school nummer één vol is. En aangezien alle negen scholen op IJburg een maximale omvang hebben, zal de overloop naar school nummer twee of drie vaak voorkomen.
Bij de selectie – als het kind drie jaar en drie maanden is – wordt rekening gehouden met een aantal voorrangscriteria. Kinderen die een voorschool bezoeken (zie kader) hebben voorrang bij de school waar deze aan verbonden is. Verder wordt voorrang gegeven aan kinderen die al broertjes en zusjes op de school hebben, en ook kinderen van leerkrachten gaan voor bij de toelating op de school waar papa of mama werkt.
Het derde criterium is het ‘gewicht’ van het kind, dat wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. Het gewicht kan variëren van 1 voor kinderen van hoogopgeleide ouders tot 2,2 voor kinderen van laagopgeleide ouders. Volgens het plan zal straks op iedere basisschool tien procent van de instromende vierjarigen uit de zware, kansarme categorie moeten komen.

IJburg één wijk of meerdere buurten?
Door de nog jonge geschiedenis van IJburg is op dit moment de verdeling van kansarme en kansrijke kinderen niet op alle scholen gelijk. Naar verwachting is over een jaar of acht het gewenste evenwicht bereikt, en is iedere school uiteindelijk ‘een afspiegeling van de wijk waarin deze staat’.
De wijk waarin de school staat? Dat is wat sommige medezeggenschapsraden betreft de vinger op de zere plek. Want is het meer dan drie kilometer langgerekte IJburg één wijk? Ouders van Steigereiland zien hun kind liever niet op zijn fietsje naar Haveneiland-Oost peddelen, en andersom net zo. Bruggen over en gevaarlijke kruispunten – gruwelijke beelden doemen op. Bij een aantal medezeggenschapsraden is dan ook het voorstel bedacht om niet heel IJburg als wijk te beschouwen maar uit te gaan van postcodegebieden. Het is één van de ideeën die zich lenen voor nader overleg.

De komende twee weken zal er uitgebreid met de medezeggenschapsraden gesproken worden. De besturen hopen eind mei een besluit te kunnen nemen over een breed gedragen plan. Daarna moeten de regels nog worden uitgewerkt. Het nieuwe beleid zal dan op z’n vroegst in het najaar van 2012 van kracht worden.

Lees ook:
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen in de maak (23-02-2012)

Voorschool
Ouders zullen worden gestimuleerd om hun kind al vanaf tweeënhalf jaar aan te melden bij een zogenoemde ‘voorschool’. De voorschool bereidt kinderen vanaf tweeënhalf jaar voor op de grote stap naar de basisschool. De educatieve programma’s zijn vooral gericht op kinderen die van huis uit niet goed Nederlands spreken of niet gewend zijn om in groepsverband te spelen. Het is Amsterdams beleid om alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen naar de voorscholen te krijgen. Zes van de negen IJburgse basisscholen werken al met een voorschool samen. Op termijn zullen ook de andere scholen aan een voorschool verbonden zijn.