Nieuws

Nieuwe toelatingsregeling basisscholen in de maak

In de Stadsdeelkrant van 9 februari kondigde stadsdeelwethouder Thesingh aan dat – net als in de Watergraafsmeer – ook op IJburg een nieuwe toelatingsregeling voor de basisscholen zal worden ingevoerd. Die regeling moet ervoor zorgen dat kansrijke en kansarme kinderen evenwichtiger over de scholen worden verdeeld. Wat heeft dat voor gevolgen voor de negen scholen die IJburg rijk is, en wat kunnen de ouders de komende tijd verwachten? We vragen het Rob Geul, directeur/bestuurder bij de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam. Hij is vanaf het eerste uur bij de ontwikkeling van de IJburgse basisscholen betrokken geweest.

Waarom heeft IJburg een nieuw toelatingsbeleid nodig?
“Al in 2007 is door alle Amsterdamse schoolbesturen, de stadsdelen en de centrale stad een convenant Kleurrijke Basisscholen ondertekend, met als doel de scholen een afspiegeling te laten zijn van de wijk waarin ze staan. Wat IJburg betreft speelde het probleem nog niet zo. In 2003 begonnen we hier met acht leerlingen verdeeld over vier scholen. De samenstelling van de wijk is pas een punt geworden toen de bevolking ging groeien en gevarieerder werd. Na het convenant van 2007 zijn de vier IJburgse schoolbesturen pas januari 2009 aan de slag gegaan. Zij hebben toen een projectgroep ‘Samen naar school’ opgericht, die na enige studie onder leiding van extern adviseur Wilmar Pardieck een centraal aanmeldpunt voorstelde. Uit door ouders bij de aanmelding aangegeven voorkeurscholen zou dan een school worden toegewezen. Het plan stuitte op nogal wat weerstand bij de medezeggenschapsraden en bij de ouders, dus dat is een zachte dood gestorven. Nu de stadsdeelwethouder na haar aantreden het idee weer heeft opgepord, hebben de IJburgse schoolbesturen weer met steun van het stadsdeel een extern adviseur ingehuurd. Gezamenlijk is een concept procedure ontwikkeld. Dit concept ligt nu bij alle medezeggenschapsraden voor commentaar.”

Wat is het voorstel?
“Het was tot nog toe zo dat ouders hun kind al bij een school gingen aanmelden als het bij wijze van spreken nog geboren moest worden. Als de nieuwe regeling ingaat mag aanmelden niet eerder dan vanaf de tweede verjaardag van het kind. Ouders melden hun kind dan aan bij de school van hun eerste voorkeur. Daarbij moeten zij ook twee andere voorkeurscholen opgeven. Alle informatie wordt straks ingevoerd in een centrale database, en vier maal per jaar worden de kinderen die drie jaar en drie maanden oud zijn hieruit geselecteerd en wordt bepaald aan welke school zij worden toegewezen. De ouders krijgen hiervan bericht en kunnen hun kind bij die school inschrijven.

Wat zijn dan selectiecriteria?
In het plan wordt voorgesteld om bij de selectie van de kinderen te kijken naar een aantal factoren. Zo wordt er om te beginnen voorrang gegeven aan broertjes en zusjes van kinderen die al op de gewenste school zitten. Verder is er voorrang voor kinderen die afkomstig zijn van de met de school verbonden voorschool, en vervolgens krijgen ook kinderen van ouders die bij de school werken voorrang. De resterende kinderen worden dan zoveel mogelijk conform de keuze van de ouders over de scholen verdeeld.

Hoe kom je dan aan de gewenste verdeling kansrijk/kansarm?
Bij de inschrijving wordt ook het opleidingsniveau van de ouders genoteerd. Dat is bepalend voor het gewicht van het kind. Een kind van hoger opgeleide ouders telt voor één. Kinderen van de laagstopgeleide ouders worden gewogen als 2,2 kind. En daar tussenin heb je een categorie van kinderen die tellen voor 1,3. Bij de toewijzing krijgt iedere IJburgse school tien procent ‘zware’ kinderen toebedeeld. Als dit plan wordt goedgekeurd dan hebben we op alle scholen straks een instroom van tien procent vierjarigen uit de kansarme categorie en bereiken we de loop van de komende acht jaren het gewenste evenwicht.”

Gaan de medezeggenschapsraden dit voorstel ondersteunen?
Het is wel belangrijk, die afspiegeling van de wijk, maar ouders verschillen in opvatting over wat een wijk is. Het stadsdeel beschouwt IJburg als één wijk die immers ook bedoeld is om kansrijke en minder kansrijke bewoners te mengen. Maar de ouders op Steigereiland, de minst gemengde buurt, bijvoorbeeld denken daar anders over. Zij vrezen dat hun kinderen straks van de ene kant van IJburg naar de andere moeten reizen of moeten worden gebracht, met alle (verkeers)risico’s van dien. Maar goed, de medezeggenschapsraden moeten zich nog uitspreken. En laten we wel wezen, op IJburg is ook nu al geen sprake van vrije schoolkeuze. Vijf van de negen scholen zitten mudjevol. Dan zul je zonder meer van de school van je tweede of derde keuze genoegen moeten nemen.”

Eind maart moeten alle commentaren binnen zijn, en wordt het plan in definitieve vorm gegoten. Mogelijk wordt dan per 1 augustus de nieuwe procedure ingevoerd. Die procedure zal uiteraard alleen gelden voor nieuwe aanmeldingen. Aan de huidige verdeling over de basisscholen wordt niets veranderd.

De schoolbesturen op IJburg
– ABSA, Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (Podium en Zuiderzee)
– AMOS, Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (Neptunus en Poseidon)
– ASKO, Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (Archipel en Willibrord)
– STAIJ, Samen tussen Amstel en IJ openbaar primair onderwijs (Laterna Magica, Montessori Steigereiland en Olympus)