Nieuws

Politiek ziet pilot ‘Samen naar school’ als mislukt

Het nieuwe toelatingsbeleid voor de scholen op IJburg is nog altijd onderwerp van discussie. De schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek met een aantal bezwaar makende medezeggenschapsraden en inmiddels heeft ook de politiek zich kritisch uitgesproken over het te volgen beleid. In een vergadering van de deelraadcommissie Algemene en Sociale Zaken werd door een meerderheid gesteld dat de pilot van het afgelopen jaar als mislukt kan worden beschouwd. Volgens een meerderheid van de raadsleden wordt de doelstelling (het voorkomen van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen) niet bereikt door het invoeren van een centrale inschrijving, de inzet van voorscholen en het hanteren van een maximale schoolgrootte. Het voorgestelde beleid is volgens hen procedureel inconsistent en het nut ervan kan wetenschappelijk niet worden onderbouwd.

Probleemstelling niet helder
De medezeggenschapsraad van Daltonschool Neptunus heeft bestuurder Amos gevraagd in het bestuurlijk overleg te pleiten voor het creëren van een nieuw startpunt. Welk probleem moet er nu precies worden opgelost? “Pas als helder is waar we het nou precies voor doen, kunnen de voorgestelde oplossingen ook gefundeerd worden gewogen,” zegt MR-voorzitter Joris van Gerven. Deze MR vroeg voorts om ook andere oplossingen dan plaatsingsbeleid een kans te geven. “Indien er rond enkele scholen zorgen leven, zouden die wellicht ook op maat kunnen worden opgelost,” aldus Van Gerven.

Ook de medezeggenschapsraad van OBS Steigereiland (de Montessorischool) laat op de website van de school weten dat zij de onderbouwing in het beleidsdocument mist. Deze MR zegt niet mee te willen werken aan regulering van de toelating omdat volgens hen daarmee de vrije schoolkeuze hoe dan ook in gevaar komt. Zij vinden regulering in de IJburgse situatie ook niet nodig. Zij zien dat ouders kiezen voor een bepaalde vorm van onderwijs, en voor een school dicht bij huis. Die keuze wordt kennelijk niet geleid door etniciteit: op OBS Steigereiland is zonder ingrijpen een kwart van de leerlingen van allochtone afkomst.

Effect niet goed onderzocht
Duo-raadslid Frans van Vliet (VVD) wijst erop dat er geen onderzoek bekend is dat aantoont dat een gemeenschappelijk plaatsingsbeleid leidt tot een evenwichtige verdeling van kansrijke/kansarme kinderen. “Als de omgeving van de school ten gevolge van huisvestigingsbeleid een bepaalde samenstelling heeft, zal die samenstelling zich afspiegelen in de bevolking van de school. Ouders melden hun kind immers het liefst aan bij een school ‘om de hoek’.”

Op 12 juni komen de schoolbesturen weer bijeen. Raadslid Van Vliet laat weten dat hij hoopt dat in het uiteindelijke standpunt ook de aanbevelingen van de politiek worden meegenomen: “Ook al zijn de schoolbesturen gerechtigd om zelfstandig beleid te voeren, zij zullen toch niet om de mening van de volksvertegenwoordigers heen kunnen.” Zijn fractie is – met die van Meerbelangen – van mening dat IJburg met het voorgenomen beleid slecht af zal zijn, en hij hoopt in de commissievergadering van 20 juni ook de overige politieke partijen daarin mee te krijgen. Bij het te vormen beleid zal volgens hem de nadruk moeten liggen op het bouwen van voldoende schoollokalen (Van Vliet: “In de huidige plannen komt IJburg er in 2015 acht tekort.”) en vooral op de kwaliteit van het onderwijs. Gebeurt dat niet, dan voorziet Van Vliet terugkeer van een eerder gesignaleerde en onwenselijke ‘witte vlucht’ naar de stad.

Stadsdeelwethouder Onderwijs Lieke Thesingh heeft de fracties laten weten dat zij de uitkomst van het overleg van de schoolbesturen afwacht, en dat zij het – naar zij hoopt gezamenlijke – standpunt vervolgens met de schoolbesturen zal bespreken voordat zij de politiek verder zal informeren.

Lees ook:
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen: Nader overleg gewenst (26-04-2012)
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen in de maak (23-02-2012)