Nieuws

Ter inzage: conceptbestemmingsplan IJburg 1

Voor IJburg 1 is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het is tot 13 december 2012 voor inzage beschikbaar gesteld. Eraan gekoppeld is een ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarden wet geluidhinder’. Ook daarover kunnen zienswijzen worden ingediend.

De Pampuslaan als tweede winkelgebied en flexibiliteit zijn in het plan opgenomen om beter te kunnen inspelen op de markt en leegstand te beperken. Een nachtzaak in de haven van IJburg is straks mogelijk. Het bestemmingsplan laat ruimte om bij de sportvelden in het Diemerpark parkeerplaatsen te realiseren, al wil dit niet direct zeggen dat ze er ook komen. Verder zijn nu ook ligplaatsen voor woonboten langs de Pedro de Medinalaan (Design Strip) mogelijk. Hiervoor werd – net als voor de sportvelden en parkeren in het park – akoestisch onderzoek verricht. Als er woonboten komen, moeten er geluidsmaatregelen genomen worden. In het nieuwe, ruim honderd pagina’s tellende plan zijn ook, onder veel meer, bepalingen opgenomen over recreatief watergebruik en bouwen op braakliggende kavels.

Ruim tien jaar geleden werd een bestemmingsplan voor IJburg 1 vastgesteld. Dit plan is aan herziening toe. Het nieuwe bestemmingsplan vormt grofweg het beheerplan voor de komende tien jaar.

Het conceptbestemmingsplan kan digitaal worden ingezien, maar ook op papier in het stadsdeelhuis Oost (Oranje-Vrijstaatkade 2). Zienswijzen zijn tot 13 december 2012 in te dienen. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/