Nieuws

Besluit Diemen over openstelling Nuonweg in september verwacht

Het college van B&W van de gemeente Diemen heeft de bezwaren tegen de heropenstelling van de Overdiemerweg (de korte verbinding tussen IJburg en Muiden, beter bekend als de ‘Nuonweg’), laten varen. In september zal de gemeenteraad van Diemen over dit principebesluit worden geconsulteerd. Besluitvorming over de benodigde wijziging van het bestemmingsplan vindt plaats in een later stadium, aldus het bericht van de gemeente Diemen.

De Nuonweg was van 2010 tot 2014 dé oostelijke in- en uitgang van IJburg. Zowel automobilisten als fietsers maakten er gebruik van, ook voor lokaal verkeer, zoals bezoekers van winkelcentrum de Maxis, en scholieren uit Muiden en Weesp die op IJburg naar school gingen of andersom. In 2014, bij de opening van de Oostelijke Ontsluitingsweg richting A1 en A9,werd de Nuonweg tot verdriet van veel gebruikers (er waren 2000 bezwaarschriften ingediend! Red.) afgesloten. Het gemeentebestuur van Amsterdam zette zich vervolgens in om de weg voor lokaal gebruik heropend te krijgen, en het kruispunt met de nieuwe weg te laten aanpassen. Daartoe moest Amsterdam een verzoek indienen bij de gemeente Diemen, tot wiens grondgebied de Overdiemerweg behoort. Diemen vroeg de gemeente Amsterdam daarbij om de voor hun besluitvorming benodigde onderzoeken, documenten en instemming van alle betrokken partijen aan te leveren. Ook werden er door Diemen later nog wat voorwaarden gesteld, zoals de afspraak dat de gemeente Amsterdam hen zal vrijwaren voor schade als gevolg van eventuele schadeclaims die zouden kunnen voortvloeien uit onder andere de wijziging van het bestemmingsplan, de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden, beheer en onderhoud van de weg. Eenzelfde afspraak moest gemaakt worden over eventuele schadeclaims die Diemen worden opgelegd als er – ondanks het feit dat onderzoek dit uitsluit – onverwacht wordt vastgesteld dat er alsnog sprake is van onwettige staatssteun vanwege het feit dat Amsterdam de benodigde aanpassing van de infrastructuur en het beheer en onderhoud zal bekostigen.

De onderzoekuitkomsten en de garanties van de gemeente Amsterdam zijn nu* voor het college van Diemen aanleiding om de bezwaren tegen openstelling van de Overdiemerweg los te laten en akkoord te gaan met de verdere uitwerking door Amsterdam. De Diemer gemeenteraad krijgt – als gezegd – in september gelegenheid zich hierover uit te spreken.

(*PS: Dat is ietsje later dan wij onze lezers in april jl. vertelden, maar kennelijk draaien niet alle molens zo snel als gedacht……. Zie verder het dossier Nuonweg. Red.)