Nieuws

Wim Noordhoekkade: prachtige gracht of rafelrand?

Haveneiland Oost is bijna af. Er wordt op dit moment nog driftig gebouwd op kavels langs de Peter Martensstraat. En het blok op wat wordt genoemd ‘het mooiste punt van IJburg’, aan het eind van de Wim Noordhoekkade, is kortgeleden in de verkoop gegaan. Als volgend jaar bovendien de Oostelijke verbindingsweg met de A1 opengaat, heeft IJburg ook aan deze kant van de wijk de allure die in de promotiebrochures werd beloofd: een brede aanrijroute over de Muiderlaan, met een schitterend uitzicht over de brede gracht van de Wim Noordhoekkade, de gracht die Haveneiland Oost tot het eiland maakt dat het moest worden.
Of niet…….?

De bewoners van deze buurt kregen begin dit jaar van de gemeente Amsterdam de mededeling dat het graven van de gracht tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan mogelijk een aantal jaren wordt uitgesteld. Alle investeringen in de ruimtelijke sector, die bij de gemeente in de planning staan, worden de komende maanden tegen het licht gehouden en beoordeeld. Het Vereveningsfonds – door wethouder Maarten van Poelgeest gevuld met de opbrengsten van de uitgifte van grond en gebruikt voor investeringen in ontwikkelingsprojecten – is namelijk naar verluidt door de crisis nogal krap bij kas, om niet te zeggen leeg. En dus zullen er plannen sneuvelen. Ook zoiets als het laatste loodje van de uitvoering van IJburg fase 1 loopt gevaar om op de lange baan geschoven te worden: de gracht langs de Wim Noordhoekkade blijft wellicht de komende jaren een onherbergzame zandvlakte.
Het laatste woord is aan het gemeentebestuur, het besluit is gepland voor half juni.

Eilandbeleving
Maria-Louise Schilt-Thissen (advocaat) en Kim Simhoffer (bestuurslid VvE Witte Kaap), beiden bewoners van Haveneiland-Oost, laten het er niet bij zitten. Wat hen betreft was de buurtbijeenkomst die het stadsdeel half maart organiseerde om bewoners met elkaar te verbinden zeer geslaagd: zij raakten in gesprek en deelden de mening dat uitstel van het graven van de gracht tussen Muiderlaan (die onderdeel is van Centrumeiland) en Noordhoekkade slecht zou zijn voor IJburg. Slecht voor het woonplezier ofwel ‘de eilandbeleving’, slecht voor de uitstraling en dus voor de aantrekkingskracht van IJburg als woon- en winkelgebied, slecht voor de veiligheid.  Simhoffer: “En bovendien niet in overeenstemming met het beeld dat ons werd geschetst toen wij ons huizen betrokken.”
In de dagen die volgden voerden zij gesprekken met tal van bewoners en ondernemers, en met projectontwikkelaar Blauwhoed. Ook spraken zij met organisaties als Cordaan, Mentrum en Osira en met de woningcorporaties Ymere en De Alliantie, organisaties die in het kader van “IJburg zonder scheidslijnen” hun zorgcliënten en bewonersgroepen een uitgebalanceerde woonomgeving willen bieden. Op 20 maart stuurde Schilt namens al deze partijen een brief aan alle beleidsmakers en beslissers bij de gemeente die zij konden bedenken. Bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, de leden van de gemeenteraad, de voorzitter en wethouders van Stadsdeel Oost en het Projectbureau Oost (voorheen het Projectbureau IJburg) werden argumenten aangedragen waarom bij een besluit over het uitgraven van de gracht verder moet worden gekeken dan naar de kosten die er vandaag mee gemoeid zouden zijn.

Ander potje?
Van Projectbureau Oost vernemen wij dat de gracht vooralsnog op zo’n zes miljoen is begroot. “Ook al is dat een flink bedrag,” zo zegt Schilt, “het zal een schijntje zijn vergeleken bij de maatschappelijke schade die IJburg volgens ons oploopt door de boel hier een aantal jaren braak te laten liggen.” En Simhoffer voegt daar aan toe: “Wat wij proberen is de besluitvormers duidelijk te maken dat het niet alleen om de kosten voor een gracht gaat. Als dit gebied niet de allure krijgt die is beloofd, heeft dat volgens ons een riskant effect op het uiteindelijke succes van IJburg als bloeiende woonwijk. Wij raden de beleidsmakers dan ook aan om dit onderwerp integraal te benaderen. Dat wil zeggen er met een zo breed mogelijke blik naar te kijken en onderzoek te doen naar mogelijke negatieve effecten op alle aspecten van de IJburgse samenleving. Misschien komen er dan argumenten tevoorschijn om de infrastructuur van het eiland af te maken met geld uit een heel ander potje dan het Vereveningsfonds.” Daarbij denkt hij aan budgetten voor samenlevingsopbouw, economische zaken, verkeer en veiligheid, en milieu.

Het lijkt erop dat de briefschrijvers vooralsnog gehoor vinden. Zowel medewerkers van het Projectbureau als stadsdeelwethouder Reuten hebben zich inmiddels van de situatie op de hoogte gesteld, en ook met wethouder Van Poelgeest is gesproken. De vooruitzichten blijven somber, helaas, maar Schilt en Simhoffer hebben nog steeds goede hoop dat er ruimte komt voor de door hen voorgestelde integrale benadering. Zij rekenen erop dat de tijd wordt genomen voor een evenwichtig besluit. Oók als dat uiteindelijk betekent, dat de gracht enkele jaren wordt uitgesteld. “Wij zullen dan uiteraard graag met de wethouders meedenken over een tijdelijke invulling van het gebied. Maar diep in ons hart hopen wij samen met alle andere belanghebbenden dat de oostelijke toegang van IJburg er volgend jaar in volle glorie bij zal liggen…”

Lees ook:
Nog geen gracht tussen IJburg 1 en Centrumeiland (27-02-2013)
Gezinswoningen op oostoever haveneiland (08-02-2013)
Voorzichting begin aanleg IJburg 2 (07-06-2012)