Nieuws

Perspectieven Oost 2013, veel aandacht voor jongerenoverlast

Ook Oost ontkomt niet aan verdere bezuinigingen. Ondanks de bemoedigende woorden van de portefeuillehouder Financiën, Jeroen van Spijk, in de afgelopen maanden over de verbeterde financiële situatie van stadsdeel Oost, moet in 2013 in veel budgetten opnieuw flink het mes worden gezet. Maar er wordt ook geld vrijgemaakt, onder andere om de overlast en criminaliteit door jongeren te bestrijden.

Tijdens de jaarlijkse behandeling van de Perspectievennota – dit jaar op 10 juli – wordt traditioneel een (meerjarig) doorkijkje gegeven in de financiële situatie van het stadsdeel. Het is ook hét moment voor de zes politieke fracties vast hun stempel te drukken op de plannen voor het komende jaar.

Sociaal
Richtten in 2011 de bezuinigingsmaatregelen zich vooral op het onderhoud van de openbare ruimte en groen (met een enorme bezuinigingsoperatie van 4 miljoen euro); in het komende jaar is nu het sociaal ‘domein’ aan de beurt: onderwijs en jeugd (voorgenomen bezuinigingen 400.000 euro), welzijn en zorg (500.000 euro), en sport en recreatie (400.000 euro). Niet zozeer het onderwijs zelf, maar de naschoolse activiteiten en talentontwikkeling zullen er deels aan moeten geloven. In het basisonderwijs wordt bezuinigd op de vakken beeldende vorming en bewegingsonderwijs. Welzijn en zorg wordt in de toekomst vooral een aangelegenheid voor vrijwilligersorganisaties. De overheid trekt zich op dit gebied namelijk langzamerhand terug. De subsidiëring wordt aan banden gelegd. De bezuinigingen in sport en recreatie komen in 2013 vooral uit de afstoting van roeicentrum Berlagebrug, nu nog eigendom van het stadsdeel. Maar ook zal er voor 150.000 euro worden bezuinigd op het toezicht en beheer van speelplaatsen.

Jongerenoverlast
In heel Oost is overlast en criminaliteit door jongeren. De Indische Buurt, Oost en West, steekt er in de Amsterdamse statistieken met kop en schouders bovenuit. Maar ook IJburg staat in de Amsterdamse top 10. In 2013 zet het stadsdeel 425.000 euro in voor coaching en zorgtrajecten voor overlastgevende jongeren. Voor de politieke fracties gaat dat nog niet ver genoeg. Het aanvalsplan jeugdoverlast van VVD, PvdA en Méérbelangen, waarin in heel Oost onder meer politie en straatcoaches korte metten moeten maken met overlastgevende jongeren, kreeg de steun van alle raadsleden. Hiervoor wordt extra geld vrijgemaakt.
Daarnaast krijgt, op verzoek van VVD en Méérbelangen, in 2013 de politiepost op IJburg meer ondersteuning van het stadsdeel. Brede instemming was er ook voor het voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om het schoolverzuim in de gaten te houden, een signaal immers van voortijdig schoolverlaten. Vaak gaat dit gepaard met overlast. In Julianadorp, Betondorp, Ambonbuurt, maar verrassend genoeg ook op IJburg – Haveneiland Oost en West en Steigereiland – ligt het percentage voortijdig schoolverlaters (ver) boven het Amsterdams gemiddelde van 20 procent. Dankzij GroenLinks en VVD wordt er ook geïnvesteerd in preventie: op IJburg kunnen jongeren zich straks uitleven op meer sport- en spelplekken. De fietspaden van en naar IJburg worden veiliger, dankzij een motie van PvdA, GroenLinks en D66.


Bij de behandeling van de Perspectievennota is er ook tijd voor algemene beschouwingen. Aan het woord: de fractievoorzitters van PvdA en VVD.

Diana van Loenen (PvdA):
“Het stadsdeel heeft in de afgelopen twee jaar goede dingen bereikt. Denk aan de oplevering van de Borneohof, de nieuwbouw- en renovatieprojecten, met woningen ook voor kwetsbare groepen. Veel huiseigenaren zijn succesvol aangeschreven om achterstallig onderhoud weg te werken. In de Watergraafsmeer is het toewijzingssysteem op basisscholen nu al een groot succes. Er is een stagefonds opgericht. Maar we willen nog meer actie. Het is belangrijk dat we blijven investeren in onze buurten en bewoners.”

Ondanks de bezuinigingen wordt er door moties van de PvdA uiteindelijk niet gekort op de professionele ondersteuning van vrijwilligers, zoals het DB van plan was. Vrijwilligers worden steeds belangrijker. Een experiment van PvdA en ChristenUnie in Den Haag heeft uitgewezen dat zij van groot nut zijn ook in de schulphulpverlening, die onder steeds grotere druk komt te staan. Amsterdam Oost volgt in 2013 daarom dit Haagse voorbeeld: “Juist nu in bezuinigingstijd is het belangrijk om slimme oplossingen te bedenken. Daarom zien wij deze beproefde methoden graag terug in Amsterdam Oost.”

Marianne Poot (VVD):
“De VVD ziet graag een stadsdeel waar het prachtig wonen is, de wijken veilig, de openbare ruimte op orde en van hoge kwaliteit, de lasten laag, de economie floreert, iedereen werk heeft en de dienstverlening tip top in orde is. Helaas is het nog niet zover. Enerzijds doordat de economie in zwaar weer verkeert. Anderzijds doordat het DB niet overal de juiste keuzes maakt.”

Armoede kan het beste bestreden worden door werk, vindt de VVD. Het stadsdeel moet meer samenwerken met het bedrijfsleven in Oost. Dat gaat vanaf 2013 ook gebeuren, dankzij een amendement van VVD en D66. De VVD wil ook dat het stadsdeel veel meer bezuinigt op de eigen organisatie. “In een jaar tijd is die nog geen 1,5 procent geslonken, niet iets om trots op te zijn.” Er wordt ook nog veel geld uitgetrokken voor beleid, in plaats van uitvoering, terwijl dat nadrukkelijk niet de bedoeling was. In de subsidies kan nog verder het mes worden gezet. Het DB neemt dit mee in de plannen voor 2013. Of de bewoners ook minder gaan betalen voor de afvalstoffenheffing, een andere vurige wens van de VVD, wordt in het najaar duidelijk.

Door Patricia Kersbergen

Lees ook:
Stadsdelen krijgen minder te zeggen (19-06-2012)
Nieuw parkeerbeleid, mét belangrijke wijzigingen (22-05-2012)