Nieuws

Nautische behoeften? IJburgers moeten zich nog even inhouden

In november vorig jaar sprak deze krant met stadsdeelwethouder Nevin Özütok en haar nautisch inspecteur Harm Elgersma over de inspanningen van Oost om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van IJburg wat betreft het nautisch karakter van deze wijk. Inspanning nummer één was dat initiatieven als de drijvende steigers in de Polygoongracht vooralsnog zouden worden gedoogd. Dit in afwachting van inspanning nummer twee: de wijziging van het bestemmingsplan voor IJburg en de omringende wateren, om aan alle nautische behoeften op verantwoorde wijze ruimte te geven.

Voorzien werd dat die wijziging omstreeks het nu lopende kwartaal het licht zou zien. Wat is de stand van zaken?

Het kan nog tot voorjaar 2013 duren tot een nieuwe versie van het bestemmingsplan van kracht wordt. De voortgang is namelijk door diverse ontwikkelingen vertraagd. Zo bleek het steigerplan voor Steigereiland Zuid – dat al in 2008 was goedgekeurd – alsnog op bewonersbezwaren te stuiten. Bezwaren die aandacht vroegen voor de mogelijke natuurschade die de steigers en de daaruit voortvloeiende recreatiedrukte zouden veroorzaken. En bewoners van de Nico Jessekade – de zuidzijde van Haveneiland Oost – raakten in conflict met het stadsdeel omdat zij een aantal meerpalen hadden geplaatst. De van Rijkswaterstaat en Waternet verkregen vergunning bleek niet voldoende te zijn, het stadsdeel had als eerste toestemming moeten geven. Eenzelfde situatie deed zich voor aan de Windjammerdijk op Steigereiland Noord, waar de bewoners door het stadsdeel werden gesommeerd hun door Rijkswaterstaat en Waternet geaccepteerde en – naar eigen zeggen ‘bewust natuurvriendelijk aangelegde’ – pontonsteigers af te breken.

Natuurtoets
De wijziging van het bestemmingsplan heeft door bovengenoemde ontwikkelingen vertraging opgelopen. Ook de vergunningsprocedure voor het Steigerplan Zuidbuurt is opgeschort. Om duidelijkheid te krijgen gaf het stadsdeelbestuur begin dit jaar opdracht voor een onderzoek naar de mogelijk negatieve effecten van recreatief gebruik op de natuurwaarden (zoals de mosselbanken) van de IJburgse wateren, en welke zones van waterrecreatie zouden moeten worden uitgesloten. Dat geldt dan niet alleen voor de Zuidbuurt, maar ook voor andere wateren, zoals langs de Nico Jessekade en langs de Windjammerdijk.

Deze natuurtoets loopt nog. Naar verwachting zal er vóór de komende zomer duidelijkheid zijn, en kan het stadsdeelbestuur een besluit nemen over het steigerplan Zuidbuurt. Overige initiatieven moeten wachten op het nieuwe bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingplan – dat hopelijk aan alle verdere discussie definitief een eind zal maken – moet wachten op de resultaten van de natuurtoets. Het stadsdeel laat weten dat het voorontwerp-bestemmingsplan weliswaar is voorgelegd aan de Provincie, Waternet en Rijkswaterstaat, maar dat een aantal aandachtspunten (waaronder de natuurwaardenkwestie) nader uitgezocht moet worden. De planning is daarom iets aangepast: het ontwerpbestemmingsplan zal pas ná de komende zomer ter inzage worden gelegd. Dan kan iedere belanghebbende een zienswijze indienen. De nieuwe versie van het bestemmingsplan zal vervolgens pas eind 2012 of begin 2013 door de deelraad kunnen worden vastgesteld.

Jessekade
Tot die tijd wordt de gedoogsituatie op de Polygoongracht gehandhaafd. Wat er met de meerpalen aan de Nico Jessekade gebeurt is nog onduidelijk. Ook hier is op dit moment sprake van een gedoogsituatie, in afwachting van de uitkomsten van de bezwaarprocedures die door de bewonersvereniging Publieke Steigers Nico Jessekade in gang zijn gezet. Op maandag 7 mei is de vereniging uitgenodigd voor een hoorzitting bij het stadsdeel om haar standpunten toe te lichten. Het kan zijn dat er met een welwillend oor geluisterd wordt. Het stadsdeelbestuur heeft het gebied tussen Rieteiland Oost en Nico Jessekade half februari namelijk bestemd als initiatiefgebied. Dat betekent dat er in principe ruimte is voor bewoners om initiatieven te nemen voor steigers met ligplaatsen en gebruik van het water. Voordat het stadsdeelbestuur over de Jessekade een besluit zal kunnen nemen, moet hoe dan ook worden gewacht op de uitkomsten van de natuurtoets.

Kortom: het gaat allemaal over water, maar niet alles is vloeibaar, op IJburg.

Agenda Water
Wethouder Özütok gaf in november al te kennen dat het stadsdeelbestuur de bewoners graag ruimte wil bieden om op allerlei manieren van het water te genieten. In de onlangs vastgestelde Agenda Water (er is ook een Agenda Fiets, een Agenda Groen en een Agenda Duurzaamheid) staat beschreven hoe het stadsdeel dat wil aanpakken. Alle functies die het water in ons waterrijke stadsdeel vervult – recreatie, wonen en werken, de waarde van de flora en fauna, water- en oeverbeheer en zo meer – worden nu vastgelegd in watergebruikskaarten, waaronder een kaart voor IJburg. Daarmee wordt ook voor IJburg zichtbaar op welke plekken nog ruimte is voor nieuwe initiatieven en voor het eventueel opvoeren van de recreatiedruk. De nu uitgevoerde natuurtoets is daarvoor van groot belang.
Zie ook: www.oost.amsterdam.nl/agendawater

Lees ook:
Meer mogelijkheden pleziervaart (24-11-2011)
Bewoners Nico Jessekade om steigers naar de rechter (30-03-2012)

Boten afmeren en privésteigers aanleggen
Stadsdeel Oost heeft hierover digitale informatie gepubliceerd op www.oost.amsterdam.nl/wonen_en/buurtenpagina’/ijburg/afmeren/