Nieuws

Bewoners Nico Jessekade om steigers naar de rechter

De Vereniging Publieke Steigers Nico Jessekade stapt vandaag naar de voorzieningenrechter. Nog geen maand geleden gaf het stadsdeel Oost groen licht voor verruiming van de watergebruikskaart, waardoor de bewoners Nico Jessekade gegronde hoop op goedkeuring van hun steigerplan kregen. Maar ineens wil het stadsdeel voorlopig alle nautische ontwikkelingen op IJburg weer staken, zegt voorman van de vereniging Rik van Veen.

Dat er langs oeverzijden van IJburg niks meer mag , zou te maken hebben met onenigheid over aanleg van elf grote steigers op Steigereiland Zuid. Van Veen: “Maar dat staat los van onze situatie. We worden er moedeloos van. Wij willen op alle fronten meewerken, maar Stadsdeel Oost geeft keer op keer niet thuis.”

Een aantal bewoners van de Nico Jessekade bouwde vorig jaar meerpalen voor hun huis, waaraan een bootje kan liggen. Onder meer Rijkswaterstaat en Waternet keurden de constructie goed. Stadsdeel Oost hield echter vast aan het bestemmingsplan, waarin op deze plek geen steigerbouw is opgenomen. Dat is gek, vindt de vereniging Publieke Steigers Nico Jessekade. Want aan de overkant op Rieteiland Oost, waar hetzelfde bestemmingsplan geldt, worden binnenkort wel publieke steigers aangelegd.

“Vrijdag 16 maart heb ik een Burgerinitiatief en Beleidsplan (het spelregelkader) voor de Nico Jessekade ingediend bij stadsdeel Oost. Het plan biedt drie opties, waaruit het stadsdeel er een kan kiezen. Het plan is afgestemd met Waternet, die al heeft aangegeven een vergunning te zullen verlenen. Over twee weken wordt op het stadsdeelkantoor gestemd over de plannen.

De Vereniging zegt in elke optie zelf te zullen zorgdragen voor aanleg, financiering en onderhoud van de steigers. “Het ingediende plan is geheel conform het bestemmingsplan van het gebied bij Rieteiland Oost. Op dat eiland staan drie publieke steigers en een botenhelling gepland. Ons water valt onder datzelfde Bestemmingsplan.”

Lees ook:
‘Megalomane jachthaven’ bij Steigereiland Zuid (15-12-2011)
Aanmeerpalen definitief verwijderd (13-12-2011)
Meer mogelijkheden pleziervaart (24-11-2011)
Ondertussen aan de oevers van IJburg… (24-11-2011)
Vragen over privésteigers IJburg (30-09-2011)

Eerder verschenen in de Brug:

Meerpalen Haveneiland Oost mogelijk verwijderd

Aan de Nico Jessekade hebben bewoners, met goedkeuring van zowel Rijkswaterstaat als Waternet, meerpalen aangebracht. Stadsdeel Oost dreigt echter de ingediende vergunningaanvraag af te wijzen, op grond van strijdigheid met het Bestemmingsplan uit 1996, en de palen te verwijderen. Bewoners komen in opstand.

“Eigenlijk zijn het geen steigers,” zegt bewoner Rik van Veen. “Het zijn twee meerpalen op een meter van de kant, verbonden door een dwarsbalk. Behalve een boot aanmeren kunnen we onze kinderen hier veilig het water laten bereiken om te gaan zwemmen. Negen van de zestien huizen in blok 55a beschikken intussen over zo’n constructie. Op advies van de nautisch inspecteur van Rijkswaterstaat hebben we hiervoor een vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat en Waternet. Beide instanties gaven hun akkoord. Volgens de procedure moest Waternet de vergunning melden bij de gemeente Amsterdam.”

Van Veen wappert met een blaadje. “En toen kwam de brief van stadsdeel Oost. Volgens hen passen de meerpalen niet in het bestemmingsplan. “Ze willen geen ‘gedoe’ in de openbare ruimte. Openbare steigers mogen wel. Maar die zijn hier niet ingepland. Wel bij Rieteiland Oost, maar daar hebben wij niets aan. De aanlegsteigers zijn bedoeld voor het aanmeren van pleziervaartuigen, en alleen voor de bewoners van dat plangebied.”

D66 Oost steunt de bewoners in hun verweer. Via schriftelijke vragen aan de portefeuillehouder wil de partij onder meer weten hoe het verbod zich verhoudt tot het veelbesproken ‘nautische karakter’ van IJburg. Raadslid Thomas van Egmond: “Als je op IJburg gaat wonen, verwacht je toch dat je in de buurt een bootje kunt aanmeren. Waternet ziet geen bezwaar voor de waterkering. Rijkswaterstaat ziet geen bezwaar voor de vaarweg. Toch zet het stadsdeel de hakken in het zand: bewoners mogen de openbare ruimte niet naar eigen inzicht inrichten. Maar de kavels aan de dijk, zoals op het Rieteiland, mogen wel een steiger. Dat noem ik met twee maten meten.”

Intussen meldde zich nog een vierde partij bij de bewoners; de Rijksvastgoeddienst RVOB. Deze wilde de bewoners huur laten betalen voor de palen in Staatgrond. Half oktober werd deze ‘perceelsvorming’ echter ineens door het RVOB teruggedraaid, omdat ‘het kadaster bij nader inzien de verkoop nog moest uitmeten’.

Van Veen: “Ik heb verantwoordelijk wethouder Özütok (openbare ruimte) gevraagd of we uitstel van handhaving kunnen krijgen. Want ik heb het bestemmingsplan ook gelezen. Daarin staat dat vergunningen verleend kúnnen worden, maar dat beheerder Waternet goedkeuring moet geven. Die hebben wij. Op 1 november gaan we in gesprek en bieden we namens de gehele Nico Jessekade een petitie aan.”

“Kijk, voor een plekje in de haven moet je ongeveer tien jaar op de wachtlijst. Alternatieve aanlegplekken zijn er niet. Hier voor mijn huis bevindt zich denk ik de drukste waterweg van IJburg, en aan de overkant komen drie enorme publieke steigers, een kanoclub en een botenhelling. Het is een beetje alsof je aan de snelweg woont, maar niet zelf mag autorijden.”