Nieuws

Woningen voor Amsterdamse ouderen

Wij – de Ouderen Advies Raad Oost – roepen u op om op 19 maart 2014 uw stem uit te brengen op zowel de samenstelling van de nieuw te vormen bestuurscommissie van ons stadsdeel als ook op die van de gemeenteraad. Leden van de OAR kunt u op verschillende kandidatenlijsten aantreffen, maar de OAR is politiek neutraal: wij geven dus geen stemadvies.
We kaarten dit keer een belangrijk thema aan, dat in deze verkiezingstijd veel aandacht krijgt in de gemeenteraad en in verkiezingsdebatten: het woningtekort. Waarbij vinden de ouderenorganisaties aandacht moet zijn voor ‘wonen in de buurt’ en ‘koopkracht’.

In de gemeenteraad is onlangs de nota ‘Met Zorg Wonen’ bediscussieerd. Voorts is er een breed gedragen initiatiefvoorstel met als titel ‘Wij willen bouwen’ en heeft wethouder Ossel plannen gepubliceerd met daarin ‘nadere afspraken’ met de woningbouwcorporaties.

Tot ieders verbazing is er vooral in Oost positief nieuws. En dat in een tijd, van bezuinigingen, oplopende wachttijden en te weinig nieuwbouw! Het positieve nieuws moet u echter wel voorzichtig benaderen. Het zijn met uitzondering van de woningbouw op locatie M. in Jeruzalem plannen, maar wel serieuze plannen.

Er komen ruim 80 sociale huurwoningen op locatie M. En er is hoop dat deze woningen ook echt betaalbaar zullen zijn voor hen die een sociale huurwoning zoeken. Want in Ossels ‘nadere afspraken’ staat een plan om aan ouderen die moeten verhuizen naar een meer passende woning een regeling te bieden waarin men ‘de eigen huurhoogte’ mag meenemen. Dus voor hen geen ‘huursprong’ meer!  Het goede nieuws is nog niet op: Er komt op nog een mooie plek in Oost nieuwbouw voor ouderen van de grond: op het Zeeburgereiland. En ten slotte : wellicht kunnen ouderen straks (na verbouw) ook gaan wonen in de voormalige brandweerkazerne aan de Weesperzijde

Het woningaanbod voor Amsterdamse ouderen
De ouderenorganisaties hebben bij de behandeling van de nieuwe stukken in de gemeenteraad  ingesproken en duidelijk gemaakt, dat er in ‘binnen de Ring’, dus ook in Oost voor ouderen en gehandicapten die op medische indicatie dienen te verhuizen veel te weinig aanbod is.

In ‘Met Zorg Wonen’ worden gegevens gepubliceerd. Daaruit kunnen we opmaken, dat in ons stadsdeel ongeveer 10% van de 75plussers ernstige problemen met het trappenlopen heeft en zou moeten verhuizen omdat anders vereenzaming op de loer ligt. Dat veel ouderen tegen zo’n verhuizing opzien is niet te ontkennen, maar in de nota ‘Met Zorg Wonen’ wordt te weinig rekening gehouden met het feit, dat plaatsing in een verzorgingshuis nu vrijwel uitgesloten is. Dus dient er verhuisd te worden naar een benedenwoning of een pand met een lift. Het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam sprak daarover in en vroeg aandacht voor twee belangrijke aspecten.
a.    In de eigen buurt.
Ouderen zijn door de bezuinigingen bij ‘zorg en welzijn’ meer dan ooit afhankelijk van het eigen sociale netwerk in de buurt. Het betreft zowel de hulp van (en soms ook aan) buren en buurtgenoten, maar ook die van professionals: de huisarts, de wijkverpleging, etc. Het loslaten van het netwerk door te verhuizen naar een woning in een buurt waar men ‘heg noch steg en kind noch kraai kent’ mag bij instanties die vooral op ‘wonen’ zijn gericht passend worden gevonden, maar dat is het veelal niet.

b.    Passend bij de koopkracht
Het merendeel van de Amsterdamse 65plussers is aangewezen op een woning in de sociale huursector. Helaas wordt bij verhuizing vaak de nieuwe huur tot aan de grens van de sociale sector opgevoerd (bijna 700 euro per maand). Voor wie alleen AOW heeft is dat, na aftrek van 280 euro woontoeslag, zo’n 40% van het inkomen. Voor wie een onvolledige AOW heeft is dat percentage nog hoger. Daarbij komt, dat deze ouderen hogere (zorg)kosten hebben. Bij het OAR-bestuur zijn berichten binnen gekomen, dat er ouderen zijn, die na lang wachten een passende woning toegewezen kregen, maar   vanwege de veel hogere huurprijs (‘de huursprong’) de woning hebben afgewezen.
Naast kritiek hebben de ouderen bij de inspraak ook waardering uitgesproken. In de nota ‘Met Zorg Wonen’ zijn veel voornemens opgenomen om ouderen en gehandicapten aan passende woningen te helpen. Zo krijgen de plannen om ouderenhuisvesting in leegstaand (zorg)vastgoed te ontwikkelen steun. En er is het voornemen om samen met o.a. de ouderenorganisaties te komen tot een betere voorlichting over de regels bij woningverdeling en woningaanpassingen.
Kortom:  de nota ‘Met Zorg Wonen’ kan als de buurtgebondenheid van ouderen wordt erkend en de ‘huursprong’ bestreden wordt,  voor ouderen van groot belang worden.
Het Initiatiefvoorstel ‘Wij willen bouwen’ is, lijkt ons, van minder belang. Er is in heel Amsterdam en ook bij de Amsterdamse politici sprake van ongeduld. De meer linkse partijen willen naast duurdere woningbouw ook een percentage in de sociale sector. Anderen willen (bijna) uitsluitend duurdere huur- of koopwoningen toevoegen aan de voorraad. Hoe deze nieuwbouwplannen gefinancierd moeten worden is echter niet duidelijk. Daar zal het nieuwe College dat na de verkiezingen gevormd wordt nog een probleem mee hebben.

De ‘Nadere Afspraken bij Bouwen in de Stad II’
Nu het woonakkoord de Eerste Kamer gepasseerd is en de woningbouwverenigingen vaak bij verhuizingen de hoge grens van de sociale sector als huurhoogte noodgedwongen aanhouden is er door de ouderen gepleit voor het verhogen van het budget van het  ‘woonfonds’ opdat alle Amsterdamse huishoudens met een  inkomen van hooguit 110% van het wettelijk sociaal minimum, niet meer dan 30% van hun inkomen aan kale huur behoeven te besteden. In dat geval zouden de ouderen met zo’n laag inkomen een passende woning kunnen accepteren.
Het voorstel van wethouder Ossel is niet helemaal datgene wat wij op 8 januari 2014 aan de gemeenteraad voorlegden, maar er is voor ouderen die moeten verhuizen een regeling opgenomen, die hetzelfde effect heeft. Het voorstel is gericht op het bevorderen van doorstroming en houdt in: ‘dat voor ouderen bij verhuizing maximaal de huur wordt gevraagd die het huishouden voor de achtergelaten woning heeft betaald’.

Ten slotte: In Amsterdam Oost wordt meer dan elders in de stad gebouwd. Midden in ‘Jeruzalem’ op bouwlocatie M wordt de eerste paal geslagen op 20 februari voor ruim 80 ouderenwoningen in de sociale sector. Gevreesd werd, dat de huurprijs (bijna 700 euro per maand) te hoog zou zijn voor velen, die al jaren voor een dergelijke woning op de lijst staan, maar als de huurprijs dezelfde wordt als die van de oude woning, dan is dat probleem waarschijnlijk opgelost. Een vergelijkbaar project komt (als de plannen doorgaan) ook in 2014 van de grond. Het betreft ruim 80 woningen op een mooie plek op Zeeburgereiland. En voorts is er natuurlijk de kans dat de oude brandweerkazerne (waarin dankzij de buurtactie geen mega-hostel komt) geschikt wordt gemaakt voor ouderenhuisvesting.
Op die locatie aan de Weesperzijde kunnen na renovatie zelfs nog veel meer ouderen gehuisvest worden. Dat zou mooi zijn.

Zie ook oost.amsterdam.nl/wonen/zorg-welzijn/belangenorganisaties/ouderen-advies-raad/ en naar eigenwijsmetleegstand.nl.
Lees ook:
Wat is belangrijk voor mensen die een dagje ouder worden? Daar bekommert de Ouderen Advies Raad (OAR) Oost zich om (12-11-2011)