Nieuws

B&W Amsterdam zijn er uit: Nuonweg kan verkeerstechnisch open – Meer onderzoek volgt

Het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft het de gemeenteraad zojuist per brief laten weten: verkeerstechnisch onderzoek wijst uit dat de Overdiemerweg ofwel de ‘Nuonweg’ in principe weer kan worden opengesteld voor IJburgers om – zoals zij tot 2013 gewend waren – langs de kortste weg naar het winkelcentrum de Maxis te gaan. Geen verkeerstechnische bezwaren en – als de raad zich kan vinden in een investering van € 3,4 miljoen – ook financieel haalbaar. Ook de Nuon (eigenaar van de weg) heeft zijn medewerking toegezegd en de directie van de Maxis wil zelfs aan de realisatie van de openstelling meebetalen.
Helaas is de gemeente Diemen is nog niet zo ver om een oordeel te geven: om de bespreking van dit onderwerp daar bestuurlijk te agenderen moet Amsterdam nog een aantal dingen uitzoeken. De gemeente Diemen heeft onder meer aangegeven dat een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is voor de openstelling en Diemen wil gevrijwaard zijn van alle eventuele planschadeclaims.

Het verkeerstechnisch onderzoek laat dus volgens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam positieve resultaten laten zien. Maar er is nog meer onderzoek nodig. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling op de kruispunten, de verkeersveiligheid en de geluidsbelasting. Verder wordt een planschadeonderzoek opgestart, zodat beoordeeld kan worden of de wijziging van het planologische regime de gebruiksmogelijkheden van gronden in negatieve zin verandert. Dit levert een inschatting op van het risico op planschadeclaims en de eventuele hoogte daarvan. Daarnaast wordt juridisch beoordeeld of de investering voor de openstelling van de Overdiemerweg niet uitgelegd wordt
als staatssteun.

Het zal dus nog wel even duren voordat het College een besluit kan nemen over de vraag of de Nuonweg daadwerkelijk open kan. In de brief van deze week aan de gemeenteraad wordt toegezegd dat de raad in het eerste kwartaal van 2017 hierover zal worden geïnformeerd. Als de raad dan ook haar goedkeuring geeft aan een voorbereidingskrediet, dan kunnen vervolgens ontwerp, kostenraming, beheerplan
en de afspraken met de betrokken gemeenten verder worden uitgewerkt. Pas daarna kan de
gemeente Diemen over de openstelling van de Nuonweg een principebesluit nemen. En als de gemeente Diemen dan positief besluit, kan binnen de gemeente Diemen een bestemmingsplanprocedure opgestart worden en wordt de daadwerkelijke voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden ingezet.

De brief aan de raad wordt op 29 juni aanstaande besproken in de vergadering van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Daar zal de mededeling over de haalbaarheid van de openstelling naar wij vernemen goed worden ontvangen. Het was immers in 2013 – en tijde van de afsluiting van de Nuonweg – dat de raad met grote meerderheid van stemmen opdracht gaf om alles in het werk te stellen deze korte verbinding weer open te stellen. Hoe de raadsleden zullen reageren op de mededeling dat het niet eerder dan 2017 wordt voordat er over de openstelling van de Nuonweg een definitief besluit kan worden genomen? Wij gaan het hen de komende weken vragen.

Besluit heropening Nuonweg laat op zich wachten (28-04-2016)
Lees hier het dossier Nuonweg.