Natuur

Bijzondere vogels trekken weg uit Diemerpark

De vogelaars die systematisch broedvogels tellen in het Diemerpark zien de aantallen elk jaar afnemen. Het Diemerpark is niet meer het vogelreservaat dat het ooit was.

Een groep ervaren vogelaars telt al jaren de broedvogels van het Diemerpark. Zij zien in de statistieken duidelijk neerwaartse lijnen. Vogelaar Rob Baars: “Vanaf de sanering nam het aantal soorten eerst alleen maar toe. Toen het nog een kale vlakte was, zag je kieviten, steltlopers en tureluurs. Naarmate er meer begroeiing kwam, zagen we ook tjiftjaffen, groenlingen en zanglijsters. In 2011 waren de aantallen op een toppunt. Vanaf dat moment zien we een dalende lijn. De onrust in de ARK-zone, de sportvelden en loslopende honden zijn funest voor veel vogelsoorten.”

Door de sportvelden is het foerageergebied van sommige vogels ingeperkt. “De kneu zoekt zijn voedsel tussen het gras en de kruiden. Met kunstgras kan zo’n soort niks.” Ook in de ARK-zone, de strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal waar bedreigde vogels als koekoek en nachtegaal van oudsher rust vinden, nemen de aantallen af. In 2011 broedden er acht sprinkhaanzangers in het park, nu zijn dat er nog drie. De kneu is gezakt van vijftien naar zes, bosrietzangers van 21 naar dertien. Van de achthonderd broedparen in 2011 zijn er nog 560 over.
“Ik wil geen zuurpruim zijn, maar het is daar te onrustig geworden. Er wordt met tenten gekampeerd, honden nemen een bad in de paddenpoelen, ik kwam er zelfs al een scooter tegen! De roofvogels die er eerder broedden – havik, buizerd, bruine kiekendief – zijn al weggetrokken. Grondbroeders als wilde eend, fazant en sprinkhaanzanger hebben last van de loslopende honden.”

De soorten waar de Diemerzeedijk zo beroemd mee is geworden, zijn er nog wel. “Het Diemerpark is nog altijd dé plek in Amsterdam om blauwborsten te zien. Vorig jaar broedden er veertien paartjes. Dit jaar waren het er iets minder, tien.” IJsvogels doen het beter dan ooit in het park. Er broeden nu drie paartjes, het maximale aantal dat het park kan hebben. “Het territorium van een ijsvogel beslaat één kilometer. Het Diemerpark is 2,5 kilometer breed, dus drie paartjes past nét. Het derde ijsvogelpaartje vangt vis buiten het park.”

De vrijwilligers maken in het broedseizoen tweemaal per maand een ronde door het Diemerpark. Een ochtendtelling begint een halfuur vóór zonsopgang, soms al om 4.30 uur. De vogelaars tellen vooral op hun gehoor. “Mannetjesvogels bakenen hun territorium af door te zingen. Bij spechten noteren we het geroffel op bomen.” Alle gegevens worden aangeleverd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat er lijsten mee samenstelt met bedreigde soorten.

Lees ook:
Martin Melchers maakt zich zorgen
Vleermuizen in het Diemerpark: ‘Als we ze konden horen zouden we stokdoof zijn’
Diemerpark
Sportpark IJburg

1 Reactie

  1. Als de Camping Zeeburg zijn uitbreiding krijgt in het water richting de A10 naar IJburg toe dan is het met de ARK zone helemaal afgelopen met de Dieren Martin Melchers en andere liefhebbers van de Natuur en vogellaars dan zien jullie de ijsvogels helemaal niet meer terug want ik zie hier de ijsvogels vissen naar elkaar toe zingen het paartje hier vissen ze naast mijn boot en de vele meerkoeten en reigers en de zeldzame mandarijn ganzen de grootte baarsen en de vele witte en zwarte zwanen wel 200 stuks dat gaat allemaal verdwijnen als die Camping Zeeburg gaat uitbreiden op zijn GEDEMPTE EILAND van 1,3ha vol met tenten van hipie/verslaafde toeristen uit heel de wereld want ja ze komen alleen naar hier om de koffieshops

Comments are closed.