Oost in Bedrijf

Belofte van D66 aan Amsterdamse ouderen

De Amsterdamse Ouderen Organisaties (waaronder de OAR Oost) hebben een Open Brief aan de nieuwe fractievoorzitters van de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd, naar aanleiding van de belofte die Jan Paternotte (D66) uitsprak in de uitzending van Buitenhof op zondag 17 maart. Hij zei dat de vertrouwde Hulp bij de Huishouding in Amsterdam intact kan blijven, ook als de aangekondigde korting in de Tweede en Eerste kamer overeind blijft. D66 wil dat financieren door voor zorg 140 miljoen euro extra op de gemeentebegroting beschikbaar te stellen.

Geachte leden van de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam
De Ouderen Adviesraad Oost feliciteert u met uw verkiezing. Wij hebben het gevoel dat u en ook wij een zeer spannende tijd achter de rug hebben. De komende maanden zijn, denken wij, weer arbeidsintensief. Dat geldt uiteraard voor nieuwe raadsleden in het bijzonder, maar ook als u al raadslid was, zullen onder meer de decentralisatieplannen van de Rijksoverheid veel tijd en aandacht vragen. Voor ons geldt dat ook, maar wij hebben bovendien te maken met de gewijzigde bestuursstructuur. Meer dan in het verleden zullen wij, die in de ouderenadviesraad (OAR) in Oost actief zijn, meedoen op stedelijk niveau en samen met het reeds enige jaren bestaande Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) aan u, de gemeenteraad, gevraagd en ongevraagd advies geven op het terrein van ‘zorg en welzijn’.

Daarbij gaat het bij ouderen, bij gehandicapten en anderen om meer dan ‘zorg en welzijn’. Zo leidt het strengere toelatingsbeleid in verzorgingshuizen tot een aanzienlijk grotere vraag naar ‘rolstoeltoegankelijke’ woningen en andere vormen van ‘aangepast wonen’. Ook het armoedebeleid vraagt meer dan ooit uw en onze aandacht. Wij constateren dat sinds 2013 in de gemeenteraad niet alleen gezinnen met kinderen die een inkomen hebben van minder dan 110% van het wettelijk sociaal minimum ondersteuning krijgen, maar ook de 25% van de 65+ ers die zo’n laag inkomen hebben. Deze beleidswijziging zou u in het nieuwe programakkoord kunnen opnemen. Dat zou terecht zijn, immers naast de voor iedereen geldende hogere huur etc. is er bij veel ouderen sprake van extra koopkrachtverlies, veroorzaakt door hogere ‘eigen bijdragen in de WMO’, het schrappen van de gemeentelijke plusvoorziening  en een verminderde belastingaftrek voor chronisch zieken en gehandicapten.
Wij zullen, waarschijnlijk in OOA-verband, met een aantal suggesties betreffende het armoedebeleid en het bestrijden van het tekort aan voor ouderen en gehandicapten geschikte betaalbare woningen komen. Ook hebben wij plannen gericht op het verbeteren van openbaar vervoer, opdat kwetsbare ouderen (en anderen) langer van het gewone OV gebruik kunnen maken. Nu beperken wij ons tot ‘zorg en welzijn’.
Tot ons genoegen heeft het OOA zich in een korte brief nog voor 19 maart tot de politici in de Stopera gewend. Die ‘open brief’ geven wij hier integraal weer, omdat het een essentieel deel van de toekomstige steun aan zelfstandig wonende ouderen (en anderen) betreft. Het betreft 10.000 kwetsbare Amsterdamse ouderen en het beschikbaar stellen van 140 miljoen euro (ruim 30 miljoen per jaar).
Open brief van het OOA aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Amsterdam,
Er is een discussie ontstaan, nadat de heer Paternotte, lijsttrekker voor D66, in de uitzending van Buitenhof vorige week zondag de belofte uitsprak, dat de vertrouwde Hulp bij de huishouding (HbH) in Amsterdam intact zou blijven ook al zou de aangekondigde korting van 40% na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer overeind blijven. D66 zou dat financieren door voor zorg 140 miljoen euro op de gemeentebegroting extra beschikbaar te stellen. Deze belofte wordt door fractiewoordvoerders van de Amsterdamse PvdA en van GroenLinks als onrealistisch getypeerd. Zij schrijven in het Parool van 13 maart dat de 140 miljoen op drijfzand is gebaseerd en dat Paternotte zijn ‘zorgbelofte’ niet kan waarmaken. Wij constateren, dat een groot aantal kandidaten voor de gemeenteraad de bezuinigingen op de HbH alleen noodgedwongen zouden accepteren. De opeens door D66 geboden uitweg door 140 miljoen euro extra voor de HbH beschikbaar te stellen, geeft onrust.
Het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) maakt hierbij twee opmerkingen:
1. De HbH is bij het regeerakkoord van Rutte II als een onbelangrijke voorziening  weggezet en kreeg een bezuiniging van 75% opgelegd. Na talloze discussies en protesten is er in het kabinet het inzicht gekomen, dat HbH voor veel ouderen en gehandicapten een niet te vervangen steun is bij het zelfstandig wonen. In het huidige voorstel is de bezuiniging ‘nog maar ‘ 40%. Ook deze 40% wordt onder meer door de ouderenorganisaties bestreden.
2. De belofte van Paternotte hebben wij met instemming gehoord. Als D66 straks toetreedt tot het College van Burgemeester en Wethouders, zal Paternotte, nemen wij aan, zijn belofte waar maken. En als de 140 miljoen euro niet op de door hem aangegeven wijze beschikbaar kan komen, dan is het zijn taak om dat geld elders ‘te vinden’. Hij weet , dat de 10.000 ouderen en gehandicapten die nu op voorstel van wethouder van der Burg een brief krijgen waarin de opzegging van de HbH wordt aangekondigd, niet teleurgesteld mogen worden.
Natuurlijk gaat het om meer dan alleen de Hulp bij het Huishouden. Wij constateren, dat ook andere partijen voor de ‘zorg’ voor kwetsbare ouderen (en anderen) geld beschikbaar willen stellen. Zij gebruiken echter niet de term ‘garantie’ en zij noemen vaak een bedrag dat ongeveer de helft is, van die 140 miljoen euro van D66. Bij hen komen het ondersteunen van mantelzorgers, de respijtzorg, de dagbesteding en de bestrijding van eenzaamheid ook aan de orde. Alleen de VVD wil geen extra geld uit de gemeentekas toedelen aan  ‘zorg en welzijn’. En bij het Amsterdamse armoedebeleid wil deze partij zelfs 8 miljoen schrappen.
De OAR in Oost is, de ‘zorgplannen’ van de verschillende partijen overziende, optimistisch gestemd. Er is met uitzondering van de VVD, het inzicht, dat het beleid voor onder meer de kwetsbare Amsterdamse ouderen extra belangrijk wordt. Wij hebben echter wel grote bedenkingen tegen het huidige beleid van wethouder van der Burg. Het zou goed zijn, als dat niet wordt voortgezet. Wij willen dat er veel minder zaken zouden worden aanbesteed, de macht van de grote zorgaanbieders aan banden wordt gelegd en er door de hulpvragers meer daadwerkelijk te kiezen valt. Initiatieven op buurtniveau dienen meer kans te krijgen. Ook zou de nieuwe gemeenteraad  de voorstellen rond de ‘keukentafelgesprekken’ en de wijze waarop de zorgvraag bij de mantelzorg en bij vrijwilligershulp terecht komt, kritisch kunnen bekijken. Wijziging van dit beleid kan (moet), mede omdat wettelijk de decentralisatie van de ‘zorg’ nog niet in den Haag is vastgesteld.
Tenslotte is er een dringende wens, die bij zeer veel ouderen (en anderen) leeft: Raadsleden zorg er s.v.p. voor, dat de heer van der Burg geen wethouder blijft. Hij let vooral op de belangen van grote organisaties. Bovendien is hij (de VVD)  niet bereid om extra geld beschikbaar te stellen voor ‘zorg’ en armoedebeleid. Een nieuwe wethouder met andere inzichten kan ondanks de, door den Haag opgelegde bezuinigingen, aan kwetsbare Amsterdammers meer levensgeluk geven.

Lees ook:
Woningen voor Amsterdamse ouderen (20-02-2014)
Wat is de Ouderen Advies Raad Oost? (05-12-2011)
OAR