Nieuws

Zorg in Oost: Elkaar helpen lukt het best als je elkaar ként

Sinds 1 januari 2015 wordt in Amsterdam-Oost de wijkzorg geïntroduceerd, een manier van werken waarbij zorg en welzijn dicht bij de bewoners georganiseerd is. Kwartiermakers Danielle Veljkovic en Nienke Gasseling vertellen over de kracht van samenwerking.

“Vanmorgen nog, tijdens de wijktafelbijeenkomst. Een wijkverpleegkundige vertelde dat ze vanavond naar het Alzheimercafé zou gaan. Dat is een plek waar zelfstandig wonende ouderen met dementie en hun partners elkaar kunnen ontmoeten. Waarop de maatschappelijke werkende vroeg: wat is dat precies? Ze kende het niet. Maar het bracht haar vervolgens wel op het idee om ook haar cliënten erop attent te maken.”

Danielle Veljkovic, samen met collega Nienke Gasseling kwartiermaker Wijkzorg in Amsterdam-Oost, wil met het voorbeeld zeggen: de manier waarop de wijkzorg sinds 1 januari 2015 in Oost wordt georganiseerd, biedt volop kansen. Voor professionals, vrijwilligers én bewoners.

Veljkovic en Gasseling hebben als taak om professionals, vrijwilligers en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. “Wijkzorg houdt in dat zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de bewoners worden gebracht,” vertelt Gasseling. “Dat lukt echter alleen als iedereen elkaar goed kent. Je belt elkaar nu eenmaal eerder op als je weet wie aan de andere kant van de lijn zit.”

Eigen kracht
Oost is daarom begonnen met de wijktafels. Dat zijn netwerkbijeenkomsten die eens per zes weken worden georganiseerd. Ze vinden plaats in de acht wijkservicepunten in Oost, zoals Flevopoort, ’t Hoekhuis en De Kraaipan. Dat zijn de schakelpunten voor zorg en welzijn. Gasseling: “Iedereen is welkom tijdens deze bijeenkomsten. En ze worden goed bezocht, door professionals zoals wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en huisartsen, maar ook door vrijwilligers.”

De wijktafels hebben meerdere functies, legt collega Veljkovic uit. “Het zijn bijeenkomsten waar je elkaar ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen, waar je signalen uit de buurt kunt oppikken en waar ook praktijkvoorbeelden worden besproken. Op deze manier leren de deelnemers van elkaar én leren ze elkaar ook steeds beter kennen. Dat is de basis voor goede samenwerking.”

De wijkzorg brengt professionals uit zorg en welzijn, en niet-professionals bij elkaar, vult Gasseling aan. “Dat is ook nodig, want wijkzorg houdt in dat je met een brede blik naar de vragen en problemen van bewoners leert kijken. Dat lukt alleen als je samenwerkt. Daarnaast speelt de eigen kracht van bewoners een belangrijke rol. Wat bewoners zelf kunnen, hoeven hulpverleners niet over te nemen. Die eigen regie, daar gaat het om. De wijkzorg draagt eraan bij dat bewoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun eigen buurt. Dat is wat ze het liefste willen.”
Zorg en ondersteuning in de wijk
Woont u thuis en hebt u zorg of ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het vinden van dagbesteding of het organiseren van uw administratie? Dan kunt u terecht bij een hulpverlener bij u in de wijk. Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders en vrijwilligers werken met elkaar samen in de wijk. Deze samenwerking noemen we Wijkzorg.
Kijk voor meer info en waar je terecht kunt op www.amsterdam.nl/wijkzorg

Zorg in Oost
Op het gebied van zorg is er sinds 1 januari 2015 veel veranderd. Niet het Rijk, maar de gemeente is nu voor veel zaken verantwoordelijk. Vooral lang zelfstandig wonen is het devies. Maar hoe? Welke loketten zijn er in Amsterdam-Oost? de Brug bezoekt wijkcentra, onderzoekt ‘voor elkaar voor de buurt’ en praat met een mantelzorger. Vier pagina’s Zorg in het hart van de krant.

De themabijlage Zorg in Oost kwam tot stand in samenwerking met stadsdeel Oost.

Lees ook:
‘Bewoners moeten meer de regie nemen over hun buurt’ (28-05-2015)
Met z’n allen eten is veel gezelliger dan alleen (29-05-2015)