Nieuws

STAIJ start met nieuw bestuur

De deelraad heeft dinsdag 16 oktober vijf nieuwe bestuursleden benoemd van de Stichting Tussen Amstel en IJ (STAIJ), dat het primair openbaar onderwijs in Oost verzorgt. Belangrijkste taak: met een strategisch plan van aanpak de financiën snel op orde brengen.

Het is geen toeval dat de meeste nieuwe bestuurders een financiële achtergrond hebben, want STAIJ kampt met grote financiële problemen. In 2010 was er een tekort van 1,8 miljoen euro. De investering- en vacaturestop die STAIJ in 2011 instelde, leverde weinig op. In 2011 stond de stichting zelfs nog verder in de min. Sinds medio 2012 worden tijdelijke contracten daarom niet meer verlengd.

Hoge personeelskosten
STAIJ is het overkoepelend orgaan van zestien basisscholen in Oost. Onduidelijk is op hoeveel en op welke basisscholen er tekorten zijn; een financieel overzicht op schoolniveau ontbreekt. Wat opvalt in de cijfers, is het grote aandeel van de personeelskosten op het totale budget: van bijna 35 miljoen euro aan inkomsten (grotendeels afkomstig van het ministerie van Onderwijs) is in 2011 bijna 30 miljoen besteed aan personeel. Het vertrek van directeuren en een groot aantal vervangende interimmers zou hierbij een rol hebben gespeeld.

De deelraad, die eindverantwoordelijkheid draagt voor STAIJ, was lange tijd niet op de hoogte van de ernst van de zaak. Jaarcijfers en jaarverslagen werden te laat verstrekt en bleken ondeugdelijk. De raadsleden wisten ook niet dat de controller van STAIJ vanwege het financiële wanbeheer inmiddels al door STAIJ op non-actief was gesteld. Ongeruste ouders die bij het stadsdeel aanklopten na de ontslaggolf onder schoolpersoneel, brachten voor de zomer de omvang van de problemen aan het licht.

Raadscommissie
Het debacle reikt verder dan puur het financiële plaatje. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van raadsleden aan het dagelijks bestuur blijkt bijvoorbeeld dat drie van de zeven bestuursleden van STAIJ officieel al maanden niet in functie waren: schooldirecties hadden verzuimd de leden na de afloop van hun termijn voor te dragen voor herbenoeming. Voor de genomen besluiten heeft dit overigens geen juridische consequenties.

Het voorstel van de fractie Méérbelangen om per direct een raadscommissie Openbare Scholen in het leven te roepen, is door de deelraad met algemene stemmen aangenomen. Deze commissie, samengesteld uit afgevaardigden van alle fracties, zal het nieuwe bestuur twee jaar lang strak gaan aansturen. Verschillende fracties, waaronder die van D66 en VVD, hebben erop aangedrongen het schoolbestuur uit te breiden met twee leden (het maximale aantal bestuursleden is zeven), zodat niet alleen de financiële, maar ook de onderwijskundige (en juridische) kennis gewaarborgd is. De vrees bestaat dat zonder die specifieke kennis in het bestuur de kwaliteit van het onderwijs op onverantwoorde wijze verder onder druk komt te staan.

Onder meer de Bataviaschool, De Flevopark, de 8e Montessori, OBS Steigereiland, de Olympus en Laterna Magica vallen onder STAIJ.

Door Patricia Kersbergen