Nieuws

Reacties naar aanleiding van artikel over onduidelijkheid besteding subsidies in Oost

Al Maarif
Geachte redactie,

In het openingsartikel van De Brug van 26 september wordt onze organisatie besproken als één van de tien schimmigste van de 150 clubs die dit jaar subsidie van stadsdeel Oost krijgen. Die schimmigheid ontstaat onder meer omdat de site geen agenda heeft en de telefoon niet wordt opgenomen.

Zowel de bestuurders en vrijwilligers als de deelnemers aan de activiteiten van Al Maarif  herkennen zich niet in deze omschrijving. Ook van veel buurtbewoners van vroeger en nu krijgen we verbaasde reacties.

Al sinds 1990 organiseren wij een breed scala aan activiteiten voor bewoners van de Watergraafsmeer. Eerst in de Don Boscobuurt en sinds mei dit jaar in Betondorp. In onze nieuwe locatie zijn wij de laatste maanden keihard bezig geweest om aan het activiteitenplan handen en voeten te geven. Er is inmiddels een aanzienlijke wachtlijst voor alle activiteiten,  waaronder sport, huiswerkbegeleiding, taallessen en kooklessen. Tijdens de opening in juni waren honderden buurtbewoners aanwezig. In die zin hebben wij geen publiciteit via onze website nodig. Dat die voor een update in aanmerking komt beseffen wij ons goed.

Helaas is het zo dat de medewerkers die via Pantar een belangrijk deel van onze administratieve werkzaamheden (telefoon, post, website) uitvoerden zijn wegbezuinigd. En gelukkig is het zo dat bijna al onze bestuurders overdag moeten werken en hun vrijwilligerswerk vooral in de avonduren en weekenden vorm krijgt. In alle drukte die er bij de uitvoering en organisatie van de activiteiten komt kijken, zal het best regelmatig voorkomen dat de telefoon niet wordt beantwoord. Onze welgemeende excuses daarvoor.

Als we daar de komende maanden aan toe komen zullen wij de site voorzien van een activiteitenagenda en verder vernieuwen. Wij vinden het echt jammer dat door uw eenzijdige artikel het beeld zou kunnen en misschien al weer is ontstaan dat onze organisatie de – overigens snel teruglopende en volstrekt ontoereikende –  subsidie van het stadsdeel niet op een goede manier zou besteden .

Namens het bestuur van stichting Al Maarif
Mohamed Echarrouti (voorzitter)

Ibno Khaldoun
Geachte redactie,

In De Brug van 26 september besteedde uw redacteur Rosanne Kropman onder de kop ‘Onduidelijkheid over besteding subsidies’ aandacht aan de ‘online zichtbaarheid’ van – met name – migrantenorganisaties.

Eén van de in haar woorden ’10 schimmigste sociale clubs van de lijst’ is Ibno Khaldoun. Na de irrelevante verwijzing naar de inmiddels opgeheven islamitische school voor voortgezet onderwijs Ibn Ghaldoun in Rotterdam, citeert Rosanne Kropman vrijelijk van onze site. Zo geeft ze aan dat de agenda leeg is, terwijl er volgens de site allerlei activiteiten worden uitgevoerd. Ook haalt ze aan dat onze stichting transparant en open wil zijn, maar dat de toegezegde notulen en andere officiële stukken online nergens zijn te vinden. Als klap op de vuurpijl meldt ze dat de stichting telefonisch niet bereikbaar is.

Geen speld tussen te krijgen, zou je denken. En om eerlijk te zijn, het klopt ook wat ze schrijft. Maar dat heeft zo zijn redenen. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van de inzet van mensen die in hun vrije tijd en hooguit tegen een onkostenvergoeding bereid zijn voor zowel vrouwen en mannen als voor jong en oud taallessen, kooklessen, naailessen, computerlessen, sportlessen en debatten of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Alle tijd gaat zitten in het begeleiden van deze activiteiten. Wij beschikken helaas niet over een receptioniste die dagelijks tussen 9 en 5 de telefoon kan opnemen. Daar komt bij dat de bestuursleden (hoofdzakelijk jonge meiden) overdag werken. Bovendien is door het wegvallen van ID-banen en andere vormen van additionele arbeid, de menskracht om zaken als het bijwerken en bijhouden van de website of het verrichten van allerlei administratieve werkzaamheden niet meer voorhanden.

Overigens vinden wij het ook belangrijk dat de website op orde is. We waren er aan begonnen, maar hebben het nog niet afgemaakt. Prioriteit ligt echter bij de uitvoering van de activiteiten voor de mensen in de buurt die daar behoefte aan hebben. Maar wees eerlijk, al zou alles er wel in geuren en kleuren op staan, om echt een beeld te krijgen over hoe wij werken aan emancipatie, participatie (liever dan integratie!) en samenleven (liever dan sociale cohesie!) zullen jullie toch echt een keer langs moeten komen!

Namens het bestuur van Ibno Khaldoun
Rabab Moultain (voorzitter)

St. More Healthy People
Geachte redactie,

Wij hebben uw stuk in de Brugkrant van afgelopen 26 september 2013 deze week gelezen en het is goed dat jullie als journalisten kijken naar de subsidiebestedingen. Wij zijn ons bewust geworden van de (on)vindbaarheid van de stichting. Graag willen we reageren middels deze email.

In het korte bestaan van de stichting is de focus gelegd op het bereiken van de (moeilijk bereikbare) doelgroep, en het besteden van de subsidie aan het gecombineerde leefstijlprogramma waarvoor de subsidie bedoeld is. De gezondheidsactiviteiten van groepen in de wijken (en momenteel niet zozeer de stichting) en haar begeleidingsteams worden gevonden. Echter is er gekozen voor een strategie die meer gericht is op de lokale naamsbekendheid onder de doorverwijzer, professional in de wijk/buurt: de deelnemer wordt vaak via een participatie-, zorg- of welzijnsprofessional doorverwezen. Een van de reden voor deze werkwijze is de praktijkervaring die ons leerde dat velen uit onze doelgroep geen toegang tot computer of zelfs internet hebben en anderzijds niet weten hoe internet werkt of met (Nederlandse)taalproblemen kampen.

Middels deze werkwijze groeit het animo voor het programma bij deelnemers en de (online) bekendheid voor voornamelijk de professionals middels deelname aan de lokale en stadsdeel(leefstijl)netwerken, social media en gemeentekanalen.

Zoals inleidend beschreven is de naamsbekendheid en met namen de vindbaarheid op internet van de stichting een belangrijk punt gebleken waar wij in het verdere bestaan van de stichting aandacht op zullen leggen.

Afsluitend zouden wij je/jullie graag willen uitnodigen voor een verdere toelichting over deze gecombineerde leefstijlinterventie, het werk wat wij doen en de ontwikkelingen in stadsdeel Oost. We kunnen de afspraak wellicht combineren met een bezoek aan een van de groepen in bijvoorbeeld de Transvaalbuurt of op IIburg om de activiteiten te laten zien en misschien te ervaren hoe er wordt gewerkt.

Wij kijken uit naar de reactie,

Groet, namens st. More Healthy People,
Hein Schneiders

St. SAN
Geachte redactie,
In uw uitgave nr. 48 d.d. 26 september 2013 schrijft Rosanne Kropman een artikel met de kop Onduidelijkheid over besteding Subsidies. U wekt echter de indruk alsof de focus van het artikel erover gaat dat clubs in de sociale sector vaak online niet te vinden zijn. Het verband tussen online vindbaar zijn en onduidelijkheid over besteding van subsidies is voor ons volstrekt onduidelijk. Een mooie website is namelijk nog geen garantie voor een verantwoorde besteding van subsidiegelden. Wij kunnen u, indien u dat op prijs stelt voldoende voorbeelden ter hand stellen die de laatste tijden de pers hebben gehaald. Ten aanzien van St. SAN wordt door u gesuggereerd dat ST. SAN weliswaar een facebook pagina heeft maar verder onvindbaar zou zijn. Een telefoonnummer welke u gebeld zou hebben zou niet bestaan. Voor de goede orde willen wij van u weten welk nummer u gebeld heeft. Verder zegt u ook een telefoonnummer van Dynamo gebeld te hebben en dat men bij Dynamo nooit van ST. SAN gehoord zou hebben. Vraag is welk nummer van Dynamo heeft u gebeld en met wie van Dynamo heeft u gesproken. Ik zal voor de goede orde aan degene van Dynamo die verantwoordelijk is voor de activiteitenplanning van verschillende organisaties die gebruik maken van hun ruimtes en faciliteiten, verzoeken u te informeren over de bekendheid en aanwezigheid van ST. SAN in Oost. Tevens zullen wij deze bewering aan hun directeur, mevr. Gury Douma en hun Volwassenwerker mevr. Ans Roels, voorleggen zodat zij u van repliek kunnen dienen over de betekenis van en de aanwezigheid van ST. SAN binnen ons stadsdeel.

Wij vinden het jammer dat u in een zogenaamd journalistieke artikel gebruik denkt te moeten maken van deze tendentieuze wijze van berichtgeving. Het klopt dat veel vrijwilligers zelforganisaties moeite hebben met de nieuwe digitale vormen van informatie verstrekking. Dat velen nog steeds hechten aan traditionele vormen van informatie verstrekking aan hun doelgroepen heeft er ook mee te maken dat grote delen van hun achterban hun informatie nog niet halen via de digitale snelweg. Er zijn nog grote groepen uit hun achterban die thuis niet over een computer beschikken of naar een cybershop of bibliotheek moeten als ze iets online moeten opzoeken. Daar kunnen velen die het zogenaamd gemaakt hebben in deze maatschappij of veraf staan van de dagelijkse realiteit van anderen, zich hier niets bij voorstellen. Dat is echter wel een realiteit. Het is tevens een indicatie van de snelheid waarmee de dagelijkse realiteit veranderd en een indicatie van de tweedeling welke er in onze samenleving plaatsvindt. Daarover zou uw artikel ook kunnen gaan. De bedoeling was kennelijk daar niet opgericht, maar kennelijk was het de bedoeling om te suggereren dat wie niet online zichtbaar is iets te verbergen heeft en voornamelijk de migranten organisaties, want dat gaat tegenwoordig bij sommige delen van de samenleving in als koek.

Het stadsdeel is sinds begin dit jaar bezig om organisaties aan te zetten om gebruik te maken van het online zichtbaar zijn. Dat lijkt voor de meeste organisaties echter een cultuur omslag te zijn. Het is geen onwil maar meer een kwestie van wennen aan deze nieuwe vorm van aanbieden van hun activiteiten en het ook systematisch bij te houden. Voor ST SAN is het zeker geen kwestie van kwade wil maar van een cultuuromslag. Een voorzichtige poging is al gedaan middels onze facebookpagina. St. SAN bestaat in dit stadsdeel al langer dan 30 jaar. ST. SAN beschikt niet over een eigen ruimte maar maakt gebruik van faciliteiten van Dynamo, De Muiderkerk en Anna Bonifaciusparochie of huurt bij Centrum De Ruimte aan de Weesperzijde. Het verbaasd ons dan ook in hoge mate dat in uw artikel beweerd wordt dat Dynamo gezegd zou hebben dat men nooit van St. SAN heeft gehoord. SAN organiseert wekelijkse activiteiten voor diverse buurtbewoners. U kunt bijvoorbeeld elke donderdag binnenlopen in de Anna Parochie aan de Tweede Oosterparkstraat 246 voor de senioren en ouderenbijeenkomsten vanaf 10.00 tot 15.00 uur. Woensdags is er een kookgroep door vrouwen van SAN voor buurtbewoners in Buurthuis Oosterpark (van Dynamo) vanaf 18.30 tot 21.00 uur. Daarnaast is er een maandelijkse Supportgroep voor migranten vrouwen met HIV op vrijdagen in de Anna Parochie, deze bijeenkomsten zijn doorgaans besloten, deelname kan alleen bij aanmelding vooraf. St. SAN heeft tevens een woongroep voor senioren en ouderen opgezet in samenwerking met woningbouwvereniging Ymere.

Verder zijn er nog diverse activiteiten waaronder trainingen voor mannengroepen, vrouwen en voor gezinnen die plaatsvinden binnen de faciliteiten van Dynamo aan de Derde Oosterparkstraat 159, over thema’s op gebied van Huiselijk Geweld, Seksuele Diversiteit, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Zie daarvoor het activiteiten schema van Dynamo (ruimte reserveringen voor activiteiten moeten aan het begin van het jaar bij Dynamo geboekt worden, dus is bij hen vooraf bekend wanneer ST. SAN in huis is).
Al 19 jaar organiseert ST. SAN een buurtfestival in de Oosterparkbuurt rondom Keti Koti (afschaffing slavernij). Wij hopen dat u als zogenaamde wijkkrant oost daar ooit wel over heeft gehoord. De laatste jaren vindt deze plaats op het Kastanjeplein.
Voor haar publiciteit maakt St. SAN traditiegetrouw veel gebruik van het uitdelen van Flyers op markten, buurtwinkels en omroepberichten via diverse lokale zenders van Salto Amsterdam. volgens afspraak zal SAN ook via de site van het stadsdeel haar activiteiten bekendmaken. Dat staat echter los van een verantwoorden wijze van besteding van subsidiegelden. U suggereert in het genoemde artikel dat er een verband zou zijn tussen het online zichtbaar zijn en de besteding van subsidiegelden wat een zeer kwalijke suggestie is temeer daar u in uw korte overzicht over ST. SAN onwaarheden vertelt die u niet nader heeft geverifieerd. Een echte kritische journalist had dat ongetwijfeld moeten doen. Uw berichtgeving ademt de sfeer van stemmingmakerij om onze organisatie bewust in een kwaad daglicht te willen stellen.

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons antwoord geeft op onze gestelde vragen en wij wensen u hierbij ook uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan over het voorgaande. Tevens vragen wij u hetgeen u over ST. SAN heeft beweerd te willen rectificeren en wij zullen De directeur Dynamo vragen ook te reageren op hetgeen u in uw artikel beweerd heeft.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers van St. SAN
Mevr. J. Wijnaldum
Mevr, S. Dankerlui
Mevr. U. D. Macnack
Mevr. M. Babel

Ten Overvloede:
Email: urmydmacnack@planet.nl of urmydmacnack@yahoo.com
SAN is ook te bereiken via haar facebookpagina.