Nieuws

Pampuslaan het tweede winkelcentrum?

De samenwerking tussen ondernemers, het stadsdeel en de corporaties begint zijn vruchten af te werpen. Tijdens het IJburgberaad van eind januari 2011 zijn concrete ideeën op tafel gekomen over de manier waarop het winkelen op IJburg een nieuwe impuls kan krijgen. Daarbij is gebruikgemaakt van adviezen van Bureau Stedelijke Ontwikkeling, dat in opdracht van woningcorporatie Ymere een analyse van de IJburgse situatie had gemaakt.

In een van de voorstellen wordt de Pampuslaan officieel het ‘tweede’ winkelgebied van IJburg. Zolang IJburg 2 er nog niet is wordt hiermee, in combinatie met het winkelcentrum op Haveneiland West, een betere spreiding van de voorzieningen bereikt. De leegstaande bedrijfsruimten langs de IJburglaan kunnen zodanig worden ingericht dat de IJburglaan met kleine bedrijven en dienstverleners zoiets als ‘de Etalage van IJburg’ wordt. En de haven op Haveneiland Oost – met zijn gezellige horeca en watersportbedrijvigheid – zou symbool kunnen staan voor het nautisch karakter van IJburg. Dit laatste is in de profilering van dit eilandenrijk tot nog toe te weinig benadrukt, zo werd gesteld.

Het is nu aan alle betrokkenen om de ideeën verder uit te werken. Daarom zijn er werkgroepen gevormd van ondernemers, corporaties en vertegenwoordigers van het stadsdeel. Zij komen op korte termijn met concrete actieplannen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe ondernemen op IJburg aantrekkelijker kan worden gemaakt. Hoewel partijen een slag om de arm houden, wordt bijvoorbeeld bezien of de cascoruimten voortaan met de nodige basisvoorzieningen kunnen worden uitgerust. Ook wordt bekeken of het haalbaar is om de kosten voor huur en erfpacht te verlagen.

Wat betreft een eventuele aanpassing van het parkeerbeleid laat stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk een aantal door de ondernemers geopperde mogelijkheden onderzoeken. De uitkomsten worden uitgewerkt door een speciale werkgroep van het IJburgberaad. Nieuwe regels komen uiteindelijk terecht in de parkeernota voor het hele stadsdeel Oost, die de wethouder vóór de zomer hoopt af te ronden.

Winkelstraatregime
Van Spijk: “We onderzoeken momenteel of er op de IJburglaan/Pampuslaan een ‘winkelstraatregime’ kan worden ingesteld, net als in de Javastraat. Daar gelden parkeervergunningen niet op tijden dat de winkels open zijn. Daardoor blijven de parkeerplaatsen er beschikbaar voor klanten. Om het winkelend publiek meer gebruik te laten maken van de parkeergarage in het winkelcentrum zal er gesproken moeten worden met exploitant Achmea. Ik heb aangeboden om zo nodig het gesprek op gang te brengen. Bij het opstellen van de nieuwe parkeernota zal ik rekening houden met de wensen van de ondernemers.”

Parkeren een heikel punt
Marie José Putman van schoonheidssalon StudioMJ aan de Pampuslaan nam als ondernemer deel aan het IJburgberaad. Zij maakt deel uit van de werkgroep die zich met het parkeerprobleem gaat bezighouden. “Voor ons winkeliers aan de Pampuslaan is inderdaad het parkeren een heikel punt. In onze straat is het aantal parkeerplaatsen voor de winkels minimaal, onder meer door de bushalte,” vertelt zij. “Misschien kan deze worden verplaatst. Zeker nu de Pampuslaan genoemd wordt als tweede cluster van winkels hoop ik dat er een stap gemaakt wordt. Wat betreft de parkeerruimte én de parkeertarieven.”

Door Carla M. Peddemmors

Ondernemers Pampuslaan pakken lege ruimtes aan
Sommige ondernemers nemen het heft in eigen hand. Cor Koeleman van Arte Ancor aan de Pampuslaan vond dat de lege bedrijfsruimten maar een troosteloze aanblik boden. Dus belde hij met verhuurder De Key met de vraag of hij daar, in samenwerking met StudioMJ, Dobbelsteen Fotografie en Don Florito, iets aan mocht doen. De Key gaf toestemming, en binnenkort zal er onder meer een huiskamerachtige etalage te bewonderen zijn, met kunst en ander moois. Verhuurder De Key zorgt voor elektriciteit in de leegstaande panden. Goed geregeld.