Nieuws

Ontwikkeling IJburg 2 gaat verder

De aanleg van IJburg 2 heeft door de economische crisis vertraging opgelopen. Een jaar of vijf geleden werd besloten de draad voorzichtig weer op te pakken met de aanleg van Centrumeiland. Nu dit eiland bijna bouwklaar is, blijkt alweer een volgende stap in het verschiet te liggen. Als het aan wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) ligt, kan er al vanaf 2020 op het nog aan te leggen Middeneiland en een deel van Strandeiland gebouwd worden.
Dit is te lezen in Koers 2025, een stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties, waarmee het college van B&W de druk op de woningmarkt wil verlichten. Amsterdam krijgt er de laatste jaren zo’n 11.000 inwoners per jaar bij. Die groei wil het stadsbestuur niet frustreren. Door nieuwbouw en door transformatie van leegstaand vastgoed wil het college daarom tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk maken. Welke plekken hiervoor in aanmerking komen staat beschreven in Koers 2025. Op 22 februari presenteerde de wethouder deze notitie tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger aan het publiek.

Koers 2025 komt waarschijnlijk nog voor de zomer van 2016 in de raad. Ondertussen wordt al begonnen met het voorbereiden van studies en strategiebesluiten.

Overigens staan er naast IJburg ook andere locaties in stadsdeel Oost op het programma, zoals Amstelstation-Amstelzijde, Amstelkwartier Fase 3, het terrein Bijlmerbajes en nog niet bebouwde grond langs de Weespertrekvaart. Het hele plan – dat overigens nog niet definitief is vastgesteld – is te vinden op de website van Amsterdam onder ‘koers 2025’.