Nieuws

IJdoornpolder opgeknapt voor weidevogels

In december is Natuurmonumenten gestart met werkzaamheden om de polder IJdoorn bij Durgerdam beter geschikt te maken voor weidevogels. Het gebied wordt weidser door een deel van het riet te maaien en struikgewas aan de randen te verwijderen. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken en worden expres in de winter uitgevoerd; dat is het beste moment.

De IJdoornpolder is een geliefde plek voor de bedreigde weidevogels. Om de opvang en broedmogelijkheden voor de vogels te verbeteren start Natuurmonumenten met kleine aanpassingen aan deze polder. De voorwaarden voor een ideaal weidevogelbeheer zijn samen met agrariërs, omwonenden en natuurorganisaties uitgewerkt.

De polder bij Durgerdam is een belangrijk natuurgebiedje en ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het is een karakteristiek gebied met bijzondere natuurkwaliteit. Naast weidevogels zoals de grutto, veldleeuwerik, tureluurs en kluten komen ook hier ook ringslangen en Noordse woelmuizen voor.

Het maaien van het riet is de eerste fase van een groter opknapplan dat in de zomer van 2012 verder gaat. Dan worden er onder meer nog rasters geplaatst, wordt er gebaggerd en gaat het dijkje in de reparatie.