Nieuws

Beoogde bestuurders nieuwe stadsdeel Oost gepresenteerd

Woensdag 21 april presenteerden de beoogd fractievoorzitters van PvdA, GroenLinks en D66 met trots hun programma-akkoord en de vijf bestuurders van het nieuwe stadsdeel Oost. Het Dagelijks Bestuur bestaat straks uit Fatima Elatik (PvdA, stadsdeelvoorzitter), Nevin Özütok (GroenLinks), Germaine Princen (PvdA), Jeroen van Spijk (D66) en Lieke Thesingh (GroenLinks).

De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 stelden samen het programma-akkoord ‘Oost !’op. Voor de nieuwe coalitie staan de bewoners centraal. Volgende week bespreken de drie partijen het programma-akkoord met hun eigen leden.


Nieuw elan
Een nieuw stadsdeel, een nieuw elan. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, is Amsterdam Oost straks
méér dan Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg bij elkaar. Het is een zeer divers gebied dat bovendien
nog groeit als kool, vol met nieuwe ontwikkelingen. Het beoogd bestuur ziet het als haar taak om de
verschillende krachten van Oost met elkaar te verbinden. Die kracht zit in de mensen: bewoners,
ondernemers én bezoekers. Oost bruist! Gezien de bezuinigingsopdracht zal het geen gemakkelijke
opgave worden. Wel een die de nieuwe coalitie vol vertrouwen aan gaat. Vertrouwen in elkaar, maar
ook vertrouwen in de mensen die samen Oost maken.


Drie uitgangspunten
Er is gekozen voor een programma-akkoord op hoofdlijnen, met ruimte voor de nieuwe deelraad van
Oost en ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Hierbij staan drie uitgangspunten centraal.
Allereerst solidariteit. Zo wordt er niet bezuinigd op onderwijs en armoedebestrijding. Daarnaast kiest
de nieuwe coalitie voor duurzaamheid. Stadsdeel Oost moet in 2015 voldoen aan de normen voor een
betere luchtkwaliteit. Tot slot staat de burger centraal. Door een open en toegankelijk bestuur en een
organisatie die gericht is op het betrekken van bewoners.


Vier speerpunten
In het programma-akkoord staan vier speerpunten geformuleerd. De coalitie van PvdA, GroenLinks en
D66 wil het Sociaal Domein vernieuwen. Het gaat uit van de kracht van bewoners, met een vangnet
voor hen die het niet zelf redden. Als tweede wordt de bewonersparticipatie versterkt. Stadsdeel Oost
gaat sámen met bewoners en organisaties aan de slag. Ten derde beseffen de coalitiepartners goed
dat niet alleen het stadsdeel, maar ook de stadsdeelorganisatie en het lokale bestuur gloednieuw zijn.
Deze periode wordt daarom gebruikt om te investeren in een solide organisatie die bewoners optimaal
kan bedienen. Tot slot kiezen de drie partijen in tijden van krapte voor een financieel solide beleid,
slimme oplossingen en een zo maximaal mogelijk rendement.
Na instemming door de ledenvergaderingen van PvdA, GroenLinks en D66 wordt het nieuwe Dagelijks
Bestuur van stadsdeel Oost op maandag 3 mei geïnstalleerd. Voor meer informatie verwijzen we u
graag naar het programma-akkoord. In een bijlage treft u daar bovendien de portefeuilleverdeling aan.