Oost in Bedrijf

Zienswijze zelfstandig wonende ouderen en jaarverslag OAR

De Ouderen Adviesraad Oost stuurt komende week een zienswijze aan de Bestuurscommissie, waarin zij erop aandringt om de huidige capaciteit van de dagopvang voor thuiswonende ouderen in Oost in kaart te brengen en een plan van aanpak voor de komende jaren te ontwikkelen. De OAR vreest dat er, door het wegbezuinigen van de dagopvang in een aantal zorgcentra, in Oost onvoldoende capaciteit zal ontstaan voor de opvang van zelfstandig wonende ouderen die een gestructureerd programma nodig hebben, zoals er bijvoorbeeld het afgelopen jaar in De Kraaipan is opgezet.

Jaarverslag 2013 Vereniging Ouderen Adviesraad Oost

INHOUD                        bladzijde

Inhoudsopgave                      1

Voorwoord                             2

Samenstelling OAR-Oost    3

Netwerk                             4

Activiteiten                            7

Belangrijkste onderwerpen/activiteiten tijdens de
plenaire vergadering per maand                8

Overzicht op datum van (bezochte) bijeenkomsten    11

Contacten met het stadsdeel                19

Uitgebrachte adviezen                    20

Beleidsvoornemens in 2013 en in 2014            22

Financieel verslag 2013                    24

VOORWOORD

In 2013 heeft de OAR Oost zijn positie nog meer kunnen versterken, door de deelname aan informatie- en discussiebijeenkomsten in de verschillende buurten voort te zetten. De te verwachten gevolgen van de transitie AWBZ – WMO speelden daarbij een grote rol. Vooral toen bleek dat de zorgaanbieders in de praktijk al vooruit liepen op de besluitvorming in de Tweede en Eerste kamer. Zo werden bewoners met ZZP 1 en 2 en later ook met ZZP 3 niet meer in een verzorgingshuis opgenomen, ook al hadden die zich daarop voorbereid.
De OAR heeft met het stadsdeel en netwerk-partners de gevolgen in kaart gebracht en gezamenlijk beleidsvoorstellen ontwikkeld om meer aandacht te besteden aan:
–    de toegenomen druk op mantelzorgers
–    de kans op eenzaamheid en isolement van alleenstaande ouderen zonder kinderen, familie of een netwerk in hun omgeving
–    het ontbreken van maaltijdvoorzieningen in de verschillende wijken en buurten
–    ouderen, die in voor hun ongeschikte woningen moeten blijven wonen
–    de gevolgen van leegstand in de verzorgingscentra
De OAR was betrokken bij bijna alle buurtplatformbijeenkomsten, waar vragen en ideeën van buurtbewoners werden opgehaald en buurtinitiatieven werden gepresenteerd.
De voortdurende aandacht van de OAR voor de situatie in Jeruzalem heeft in april 2013 geleid tot de opening van “een Buurtkamer” in Amsta Ingenhouszhof, waar bewoners elkaar drie ochtenden per week kunnen ontmoeten, activiteiten ontwikkelen en vragen en ideeën kunnen uitwisselen. De OAR heeft in het algemeen aangedrongen op het opzetten van “Buurtkamers” in het kader van voorkomen van eenzaamheid en isolement. Ook in dit kader was de OAR betrokken bij acties tegen de voorgenomen bezuinigingen op de “Hulp bij het Huishouden”. HbH beschouwen wij ook als een mogelijkheid tot het signaleren van eenzaamheid, maar ook van armoede en het verlies aan regie over het eigen leven.
In mei 2013 werd “De dagopvang voor beginnend dementerende ouderen” in De Kraaipan geopend. Hier worden Nederlandse, Turkse en Marokkaanse Ouderen en hun mantelzorgers opgevangen en ondersteund. De OAR is vanaf het begin met drie leden betrokken geweest bij het ontwikkelen van dit project.
Vanaf juli/augustus 2013 nam de OAR/ ook vanuit de WMO Raad Oost deel aan de brainstormbijeenkomsten t.b.v. de ontwikkeling van de “Pilot Wijkzorg IB/OHG”. In september startte de projectgroep, waar de OAR vanaf de eerste bijeenkomst pleitte voor het betrekken van buurtinitiatieven. Dit heeft uiteindelijk tot een gelijkwaardige inbreng van buurtbewoners uit de beide gebieden geleid. Tegelijkertijd nam de OAR deel aan het opzetten van het project van SIPI en de Indische Buurt Communities: “Buurt neemt zorg in eigen hand”, dat tot doel heeft om buurtbewoners op te leiden tot werkers in de “informele zorg”, die vanuit een gelijkwaardige positie met de formele zorgwerkers de wijk zorg moeten gaan uitvoeren.
Op 26 oktober 2013 heeft de OAR een symposium georganiseerd onder de titel: “Zorg om wonen voor ouderen” , waar de gevolgen van het langer zelfstandig moeten blijven wonen in kaart werden gebracht. Er waren vooral veel oudere buurtbewoners aanwezig , terwijl de woningcorporaties ontbraken.
De OAR Oost heeft  ook dit jaar de ontwikkelingen op het gebied van de “Lokale Democratie” door deelname aan discussies in De Zwijger gevolgd.

Amsterdam, april 2014                 T. Jongejan-Maat, voorzitter
SAMENSTELLING

Bestuur:
Tunny Jongejan-Maat, voorzitter
An Thierens, vice-voorzitter tot 7-3-2013 wegens project in Portugal
Dick Oosterbaan, secretaris
Frank Stork, lid dagelijks bestuur
Rinia Cromwell, extern lid, toegevoegd vanuit de Koningskerk
Carla den Boer-Raes, lid
Marianne Westerneng, lid
Joke Krull, technisch voorzitter
Leden:
Ria van Gerven
Saar Boerlage
Janny Leenders-Post
Ankie Koeberg-Telder
Nienke de Waal
Helaas is ons lid Mohamed el Yakoubi op 17 juli 2013 op 59 jarige leeftijd overleden
Ibrahim Görmez
Abdeslem el Mahraoui
Tine Wiegman
Afifa Tadmine
Sonja Bhagwandin
Notulist:
Marianne Avontuur

Postadres:
Ouderen Advies Raad Oost
Stadsdeelkantoor Oost
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam

Tunny Jongejan-Maat, voorzitter
Middenweg 86
1097 BS Amsterdam
Tel.: 020-594 37 48
e-mail: t.jongejanmaat@chello.nl
Dick Oosterbaan, secretaris
Tel.: 06-51196725
e-mail: secretarisOARoost@gmail.com

e-mail: ouderenadviesraadoost@gmail.com  (wordt ook gebruikt voor  onderlinge uitwisseling van e-mails)
Meer informatie over de OAR-Oost is te vinden op website: www.oost.amsterdam.nl/wonen/zorg-welzijn/belangenorganisaties/ouderenadviesraad/
Inschrijving Kamer van Koophandel  34212698
NETWERK

1.    Onbeperkt Oost
(T. Jongejan, F. Stork, Sonja Bhagwandin)

2.    Dynamo;
ouderenwerkers, ouderenadviseurs
(T. Jongejan, F. Stork)

3.    Civic,
ouderenwerkers, ouderenadviseurs
(T. Jongejan, F. Stork, D. Oosterbaan, S. Bhagwandin)

4.    Bewonerscommissies, buurtbeheer (Jeruzalem, Betondorp, Dapperbuurt, Middenmeer II
(M. Westerneng, J. Leenders, R. van Gerven, C. den Boer, R. Cohen, F. Stork en D. Oosterbaan)

5.    Amsteldorp Actief, incl. ‘t Hoeckhuys
(M. Westerneng, N. de Waal, T. Jongejan en F. Stork)

6.    Alzheimer Café
(M. Westerneng, C. den Boer)

7.    Mantelzorg Lunch
(C. den Boer en F. Stork)

8.    Theesalon (OMVA) en vrouwenproject De Bloem
(T. Jongejan, R. Cromwell, M. Westerneng, A. Tadmine)

9.    Migrantenorganisaties (MOC, Maokkaanse Raad, Assadaaka)
(T. Jongejan, A. Tadmine en E. Cromwell)

10.    BOMO-overleg, BOMO-ouderen en Adviesraad Diversiteit in Oost
(I. Görmez, A. el Mharaoui, A. Tadmine, R. Cromwell, T. Jongejan en D. Oosterbaan)

11.    Comité 4 en 5 mei, herdenking Februaristaking
(I. Görmez, A. el Mharaoui, S. Boerlage, T. Jongejan)

12.    Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR)
(T. Jongejan, S. Boerlage en D. Oosterbaan)

13.    Ouderen Organisaties Amsterdam (OOA)
(S. Boerlage, T. Jongejan, D. Oosterbaan)

14.    Wouw (Wijze Oude Wijven)
(S. Boerlage, T. Jongejan)

15.    VUmc en AMC, gezondheids- en preventieprojecten
(S. Boerlage, C. den Boer, R. Cromwell, A. Koeberg, N. de Waal, T. Jongejan

16.    Cliëntenbelang Amsterdam
(F. Stork, T. Jongejan, S. Boerlage, M. Westerneng, C. den Boer)

17.    Eerstelijns gezondheidsoverleg Oost
( T. Jongejan, S. Boerlage,H. van der Wilk)

18.    Loket Wonen, Zorg en Samenleven
(Oost-Watergraafsmeer)

19.    Wijksteunpunt Wonen, huurdersorganisatie
(afhankelijk van onderwerp)

20.    ANBO Betondorp, Zeeburg en Watergraafsmeer
(T. Wiegman, J. Leenders)

21.    Mantelzorgers Flevoflats
(T. Raghoenatsingh, S. Bhagwandin, T. Jongejan)

22.    Woonservicewijken, Maaltijdvoorziening, Zorgcentra, Dreeshuis
(M. Westerneng, A. Koeberg, N. de Waal, R. van Gerven, R. Cromwell, C. den Boer, J. Leenders, T. Jongejan)

23.    Cliëntenraden Zorgcentra
(F. Stork, T. Jongejan, S. Bhagwandin)

24.    Werkgroep Toegankelijkheid met Onbeperkt Oost
( T. Jongejan, F. Stork, S. Bhagwandin)

25.    CABO
((R. Cromwell, T. Jongejan, S. Boerlage)

26.    Stichting Samen wonen, samen leven (samenwerking kerken, moskeeën)
(A. Tadmine, R. Cromwell, T. Jongejan)

27.    WMO-raad Oost i. o.
(T. Jongejan, C. den Boer, F. Stork)

28.    Sociale ondernemers in het stadsdeel
(F. Stork)

29.    Sportverenigingen met binding met de buurt (Sportpark Middenmeer, sportpark Voorland)
(F. Stork)

30.    Wijkopbouworgaan Amsterdam Oost.
(F. Stork en D. Oosterbaan)

31.    Vakbondscafé FNV Lokaal
(S. Boerlage, R. Cromwell, D. Oosterbaan)

32.    Pakhuis De Zwijger (Lokale democratie)
(T. Jongejan, F. Stork, D. Oosterbaan, Saar Boerlage)

33.    Initiatiefgroep ontmoetingsproject “Vergeet mij niet”
( A. Tadmine, R. Cromwell en T. Jongejan)
(later begeleidingsgroep Dagcentrum Kraaipan)

34.    Projectgroep Blok M van Rochdale en Habion
(F. Stork, T. Jongejan)

35.    Ambtelijke werkgroep Blok M: Stadsdeel, Rochdale, Habion, Amstelring en OAR Oost
(F. Stork, T. Jongejan)

36.    Pharos (Utrecht
(R. Cromwell, C. den Boer. T. Jongejan, A. Tadmine)

37.    Projectgroep Pilot Wijkzorg IB/OHG
(F. Stork, T. Jongejan)

38.    Stichting “Eigenwijs met Leegstand”
(D. Eekhuis, A. Koeberg, T. Jongejan)

39.    Reade revalidatiecentrum Amstedam
(F. Stork)

40.    Begeleidingsgroep “ Buurtkamer Jeruzalem”
(F. Stork, T. Jongejan)

41.    Vereniging Amsterdam Oost Verenigd
(J. Krull, F. Stork)

ACTIVITEITEN

Algemeen
Er werd in 2013 10 keer plenair vergaderd.

In 2013 waren er regelmatig toehoorders en gastsprekers in de vergadering van de OAR aanwezig, waaronder medewerkers van Dynamo, Civic en Buurtzorg.

Deelraad- en commissievergaderingen werden regelmatig bijgewoond. Een enkele keer is door de voorzitter ingesproken. Saar Boerlage heeft ook een aantal keren ingesproken in commissie- of raadsvergaderingen in de Centrale stad.

De OAR heeft een vaste pagina in “Dwars door de buurt” en in de loop van 2013 ook in “De Brug”. Elke maand schreef Saar Boerlage een artikel over een actueel onderwerp in het kader van het ouderenbeleid. Elke keer nodigden we bewoners uit om met hun eigen ervaringen hierop te reageren of tijdens vergaderingen van de OAR-Oost langs te komen. Bijvoorbeeld met ervaringen met het OV en het AOV, maar ook over het afschaffen van de papieren krasparkeerkaart. Daarop hebben we veel reacties gekregen, die wij dan vervolgens weer via de NOAR (Netwerk Ouderen Adviesraden) en OOA (Ouderen Organisaties Amsterdam) hebben ingebracht in de stedelijke achterbanraadpleging.

De OAR heeft veel tijd en energie besteed aan het promoten van zijn visie op het belang van het in stand houden van een zelfstandige, onafhankelijke Ouderen Advies Raad naast een WMO-adviesraad.

Wekelijks komt op maandagmiddag het bestuur of het dagelijks bestuur bijeen om de activiteiten te coördineren.

Samenwerking
De OAR is, samen met de NOAR en het OOA, in 2013 intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg bij het VUmc en het AMC. Voorwaarde voor subsidiëring van dit programma is dat de ouderen zelf daarbij betrokken zijn.

Met de OAR Centrum werken we nauw samen op het gebied van het zoeken van locaties voor ouderen huisvesting zoals het gebouw van het oud hoofdkantoor van de Brandweer aan de Weesperzijde en het gebouw van de Volkskrant aan de Wibautstraat.

Sinds het symposium “Zorg om wonen voor ouderen”  op 26 oktober 2013 werkt de OAR Oost samen met de “Stichting Eigenwijs met Leegstand” in het kader van het onderzoeken van de mogelijkheden om ouderenhuisvesting te realiseren in het pand Fizeaustraat 2

De twee OAR-leden die zitting hebben in de Adviesraad Diversiteit (ARD) hebben in de loop van 2013 in een ARD-werkgroep nauw samengewerkt  bij de voorbereiding van een symposium over (jeugd)werkloosheid dat op 30 januari 2014 in grand café ‘Genieten’ is gehouden.

BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN/ACTIVITEITEN TIJDENS DE PLENAIRE VERGADERING PER MAAND:

Januari
10 januari OAR-vergadering:
Informatie over project “Kraaipanschool” en seniorenwoningen in de Oosterparkbuurt.
Ontwikkelingen in het kader van het Zorgbeleid.
Besprekingen gevolgen wijziging zorgzwaarte-pakketten.

Februari
7 februari OAR-vergadering:
Stand van zaken project “Kraaipanschool”. Zorgwoningen in de Blasiusstaat en n.a.v. daarvan de zienswijze van de OAR Oost.
Nauwere samenwerking met het Wijkopbouworgaan Oost.
Ontwikkelingen in het kader van het Zorgbeleid: landelijk, in Amsterdam en in het stadsdeel (uitvoeringsplan WMO).
Kort verslag van bijeenkomst in pakhuis De Zwijger over Actief burgerschap in stadsdeel Oost op 22-1-2013.
Terugmelding van conferentie 1ste lijn Zorg en welzijn op 24-1-2013.

Maart
7 maart OAR-vergadering:
Discussie over Hoe behouden wij de positie van de OAR-Oost en de NOAR na de verkiezingen in 2014
.Bespreking voorstel: de OAR-Oost organiseert een symposium over mogelijkheden, ontwikkelingen en knelpunten in het kader van het wonen voor ouderen.
Kort verslag “Burgerinitiatief #2” in pakhuis De Zwijger op 11-2-2013.
Terugmelding bijeenkomst “Zorg in de stad” in pakhuis De Zwijger op 19-2-2013.

April
4 april OAR-vergadering:
De visie van ‘Buurtzorg’ op de toekomstige rol van de “wijkverpleegster”.
Vervolg discussie over de toekomst van de OAR-en en de NOAR.
Terugmelding van de buurtplatforms Watergraafsmeer, Oud Oost, Transvaal, etc.
Kort verslag bijeenkomst “Anders denken, anders doen”in pakhuis De Zwijger op 26-3-2013.
Verslag politiek debat “Woont u in Oost?” in pakhuis De Zwijger op 2-4-2013.

Mei
In mei geen OAR-vergadering.
Wel deelname aan Algemene Leden Vergadering van NOAR (Netwerk Ouderen Adviesraden) met als thema “Koopkrachteffecten van het kabinet Rutte II voor 65+”. De heer W. van Minnen, directeur CSO, gaf hierop een toelichting aan de hand. van het rapport dat onderzoeksbureau Nyfer heeft opgesteld in opdracht van het CSO.

Juni
6 juni OAR-vergadering:
Landelijke zorgdemonstratie in Amsterdam op 8 juni
Ontwikkelingen in het Oostelijk Havengebied (OHG), toegelicht door Irith Sy, medewerkster van Civic in het OHG
Verslag van de alv van NOAR op 2-5-2013
Verslag van de opening van de Buurtkamer Jeruzalem op 17-5-2013
Verslag de opening van de Buurtkamer Jeruzalem op 17-5-2013
Terugrapportage bestuurlijk overleg met Lieke Thesingh op 30-5-2013
Rapportage van Amsterdams Manifest Lokale Democratie in de Meevaart op 31-5-2013

Juli
4 juli OAR-vergadering:
Terugblik op de landelijke zorgdemonstratie in Amsterdam op 6-6-2013
Landelijke zorgdemonstratie in Amsterdam op 8 juni
Het resultaat van de bespreking van het voorstel “Transitie ABWZ-WMO” van staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer op 10-6-2013
Reacties van de gezamenlijke Amsterdamse Ouderenorganisaties en de vakbonden
Terugblik op de zorgdiscussie in de Amsterdamse gemeenteraad op 26-6-2013
De 2 minutenronde: strategische partners bij het invoeren van de zorg bij op 11-6-2013 bij Zorg 2025
Kort verslag NOAR-vergadering op 14-6-2013
Verslag bijeenkomst “De zorg van onderop” in pakhuis De Zwijger op 18-6-2013

Augustus
Geen plenaire OAR-vergadering

September
5 september OAR-vergadering:
Bespreken inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012
Reglementair aftreden en (her)benoemen van leden
Stand van zaken zienswijze invoering digitale parkeerkraskaart
Ontwikkelingen in het kader van de invoering van het stedelijk plan “Verzorging en Verpleging (V& V)
De 2 minutenronde: Aftrap Wijkzorgteams V&V in de Indische buurt en in het Oostelijk Havengebied op 11-7-2013
Advies OAR-Oost bij verbouwingsplannen servicepunt Sporenburg
Verslag van bespreking subsidieaanvragen “Wijkmaaltijden” op 2-9-2013
Rapportage informatiesessie over verbouwing De Gooijer

Oktober
3 oktober OAR-vergadering:
Bespreking inhoudelijk en financieel jaarverslag 2013
Stand van zaken voorbereiding symposium “Zorg om wonen voor ouderen” op 26-10-2013
Ontwikkelingen in het kader van de invoering van het stedelijk plan “Verzorging en Verpleging (V&V)  en de landelijke ontwikkelingen
De 2-minutenronde: verslag van de bijeenkomst “Lokale democratie” in pakhuis De Zwijger op 18-9-2013
Expertmeeting Burgerparticipatie in de Boekmanzaal op 19-9-2013
Terugmelding vanuit de Adviesraad Diversiteit op 23-9-2013
Verslag van bijeenkomst Wijkopbouworgaan op 25-9-2013
Kort verslag bijeenkomst adviesraden in Oost op 27-9-2013

November
7 november OAR-vergadering:
Evaluatie van het symposium “Zorg om wonen voor ouderen” in de Muiderkerk op 26-10-2013
Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de invoering van de transitie ABWZ naar WMO
Verzamelen van vragen, ideeen en knelpunten in het kader van het sport- en beweegplan 2013-2016 van het stadsdeel Oost
Verslag van vergadering NOAR-bestuur op 4-10-2014
De 2-minuten: Wijksteunpunt wonen, rechten en plichten op 9-10-2013
Kenniscentrum multiculturele ouderenzorg op 18-10-2013

December
12  december OAR-vergadering:
Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de invoering van de transitie ABWZ naar WMO
Rinie Smidt van Dynamo vertelt over de multiculturele dagopvang voor beginnend dementerende ouderen in De Kraaipan
De 2-minutenronde: discussie over “communities” in de Verbinding op 27-11-2013
Verslag van het bestuurlijk overleg met Lieke Thesingh op 20-11-2011
Rapportage van het gesprek op 28-11-2013 van het Ouderen Overleg Amsterdam (OOA) met het zorgkantoor van Achmea
Terugmelding van de discussiesessies over wijkservicepunten op 2 en 3-12-2013

OVERZICHT OP DATUM VAN (BEZOCHTE) BIJEENKOMSTEN IN 2013:
•    8/1 di.: 19.30 uur, Nieuwjaars-borrel Buurtbeheer Midden II, café Frankendael.
•    10/1 do.: 20.00 uur, nieuwjaarsreceptie Wijkopbouworgaan Oost i.o. Teslatoren.
•    14/1 ma. : 19.30 uur, adviesraad Diversiteit in Raadzaal.
•    15/1 di., 16.00-17.00 uur, voorbespreking gebiedsplatform Watergraafsmeer in stadsdeelkantoor, Swammerdamzaal..
•    16/1 wo. : 19.30 uur, hoorzitting over Zorgbeleid Amsterdam Mozes en Aaronkerk met Eric v.d. Burg.
•    17/1 do. : 16.30-18.30  uur, afscheid Albert van Woerden, Grand Café, stadsdeel.
•    22/1 di. : 10.00 uur, voorbereiding Vakbondscafé, Plantage Middenlaan 14.
•    22/1 di. : 18.00 uur, Talk of the Town stadsdeel Oost: ”Actief burgerschap in de buurt” in Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179.
•    23/1 wo. : 16.00 uur, Lokale democratie bij HTIB, 1e Weteringplantsoen 2 sous.
•    24/1 do. : 15.30-18.00 uur,  Conferentie 1e lijn Zorg en Welzijn in MuziQ.
•    25/1 vr. : 10.00-12.00 uur, “Jezelf zijn in Oost”, De Bloem, Buurtcentrum Oosterpark, 3e Oosterparkstraat 159.
•    25/1 vr. : 14.00-17.00 uur, WMO-raad, Timorplein 8.
•    31/1 do.: 14.00 uur, werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 8.
•    4/2 ma.: 09.30-14,00 uur, studiedag WMO-seniorenoverleg PvdA, HTIB, 1e Weteringplantsoen 2-sous.
•    4/2 ma.: 16.00 uur, Jaarbeurshal Landelijke actie ABVA/KABO “Strijd voor thuiszorg”, Utrecht.
•    6/2 wo.: 10.30 uur, rondleiding zorg-woningen Eigen Haard.
•    8/2 vr. : 14.00-17.00 uur, community Indische Buurt Democratie in de wijken na 2014, Meevaart, Balistraat 48
•    11/2 ma. : 14.00-17.00  uur, cliëntenbelang: bijeenkomst over de gevolgen van het regeerakkoord voor cliënten en vrijwilligers, Mozeshuis, Rembrandtzaal, Waterlooplein 205-207.
•    11/2 ma. : 20.00-22.00 uur, burgerinitiatief “democratie2”  Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179.
•    12/2 di. : 10.00-12.00 uur, voorbereiding vakbondscafé, Plantage Middenlaan 14.
•    12/2 di.: 10.30 uur, klankbordgroep toegankelijkheid Sporenburg, locatie Mentrum Sporenburg, C.J. K. v. Aalststraat 4.
•    12/2 di. : 20.00 uur, Alzheimer café: documentaire “Vergeten”, Ireen van Ditshuyzen met gastspreker: Ireen persoonlijk.
•    14/2 do. : Themabijeenkomsten groot overleg Zorg en Welzijn.
•    14/2 do. : 12.00-13.30 uur,  werkgroep Toegankelijkheid, winkelcentrum Brazilië, Timorplein 8.
•    14/2 do. : 18.00 uur, conferentie “Werkwijze IJburg, opbrengst en toekomst”, part 2”, IJburg College, Pampuslaan 1.
•    14/2 do.: 19.00 uur, Valentijn debat ontluikende liefde tussen Cure en Care in Rode Hoed.
•    14/2 do.: 20.00 uur, Kohnstamminstituut (glazen huis) “Minder bestuurders, meer invloed van de burgers, Wibautstraat 2-4.
•    15/2 vr.: 10.00-13.00 uur bestuur NOAR, Plantage Middenlaan 14.
•    19/2 di.: 17.30-21.00 uur Talk of the Town “Zorg in de stad”, Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179.
•    20/2 wo.: 13.30 uur, CABO “Kansen voor sleutelfiguren en hun zelforganisaties binnen de informele zorg”, met Martin Stam van de HvA, Keizersgracht 334.
•    21/2 do.: 14.00-16.30 uur ”ViiA, IJburg, bijeenkomst 55+ met een boekpresentatie van Marjan Berk, café Vrijburcht, Jan Olphertlaan 143.
•    25/2 ma.: 16.45 uur, herdenking Februaristaking, Jonas Daniël Meijerplein.
•    25/2 ma.: 19.30 uur, stadsdeelhuis, uitnodiging PvdA aan maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties om te praten over het thema: “ Vertrouwen in vrijwilligers”.
•    26/2 di.: 20.00 uur, Huurdersvereniging Amsterdam “Betaalbaarheid van de huur”, Mozeshuis, Waterlooplein 205.
•    27/2 wo.: 20.00-22.00 uur, Wijkraadvergadering, Dienst4encentrum Oosterpark, ‘-s Gravesandeplein 19.
•    28/2 do.: 19.00 uur, Voorbereiding verdere acties i.h.k.v. “Zorg voor Amsterdam”, Stopera, Kamer 2232.
•    4/3 ma.: bijeenkomst in het Cruquius-gebied. Een belangrijke wens is een ontmoetingsruimte: een “huis van de buurt”.  Erna Gaal, Lieke Thesingh en Jeroen van Spijk waren o.a. ook aanwezig.
•    4/3 ma.: 11.00 uur, kick-off bijeenkomst Zorginnovatie in Stadsdeelhuis n.a.v. groot overleg Welzijn en Zorg in december 2012.
5/3 di. : 13.00-14.00 uur, voorbereiding Vakbondscafé, Plantage Middenlaan 14.
•    6/3 wo.: Studiedag WMO-raad Oost i.o.
•    6/3 wo.: 14.00-17.00 uur en 19.00-21.30 uur buurtplatform “Heb hart voor de Dapperbuurt”, Reinwardt Academie, Dapperstraat 315.
•    7/3 do. : 19.00-21.30  uur, buurtplatform Watergraafsmeer, Café Restaurant Frankendael over Amsteldorp, Betondorp en Jeruzalem.
•    8/3 vr. : 14.00 uur, Collectief particulier opdrachtgeverschap OAR-centrum.(in het kader van wonen voor ouderen)
•    9/3 za. : 14.30-17.00 uur, buurtplatform Oud-Oost, Badhuistheater, Boerhaave plein 28.
•    11/3 ma.: 15.30 uur, initiatiefgroep ontmoetingscentrum “Vergeet mij niet”, Buurtcentrum Transvaal.
•    11/3 ma. : 19.30 uur, Adviesraad Diversiteit, Stadsdeelhuis, Raadzaal.
•    12/3 di. : 19.30 uur, Stadsdeelraad plenair, diverse bestedingsvoorstellen voor de extra incidentele middelen 2012.
•    13/3 wo.: 15.00-19.00 uur, uitnodiging Habion, stakeholders-sessies, brainstormen over ideeën en wensen in het kader van “ouderenwoningen”.
•    14/3 do. : 18.00-20.00 uur, buurtplatform Haveneiland Oost en IJburg, kantine sporthal IJburg College, Pampuslaan 1.
•    15/3 vr.: 19.00-21.00 uur, “Jezelf kunnen zijn in de Indische Buurt”, voorlichting sexuele diversiteit (samen met De Bloem en Stichting Sadhna),  Rumah Kami, Makassarplein 1.
•    18/3 ma. 10.00-12.00 uur, projectgroep Blok M, van “t Hofflaan 59.
•    19/3 di. 13.00 uur, Vakbondscafé, Plantage Middenlaan 14.
•    21/3 do.: Uit6nodiging afscheid Johan Bosma, Café-restaurant Huygensdok, Helmholzstraat 61b (boven AH).
•    21/3 do.: 19.00-21.00 uur, Buurtplatform Transvaalbuurt, Tugelaweg 59A.
•    22/3 vr.: 14.00 uur, Plaatsing spandoek bij het Havengebouw “Èelco Damen, je moet je schamen” in het kader van de acties “Zorg voor Amsterdam”.
•    25/3 ma.: 11.00 uur, gesprek met Branco Peters, Dynamo over spreekuur Betondorp in samenhang met Wijkschakelpunt (wijkverpleegkundige Evean).
•    26/3 di.: 17.30 uur, Anders denken, anders doen #12: Scheiden van wonen en zorg, Pakhuis De Zwijger.
•    28/3 do.: 14.00 uur, opening flex- kantoren voor vrijwilligers organisaties, Verheijhal.
•    3/4 wo.: 20.00 uur, lokale democratie #4, Pakhuis De Zwijger.
•    4/4 do.: 12.00-14.00 uur, Schouw Christiaan Huygensplein, voor en achter AH.
•    4/4 do.: 15.00-17.30 uur, Werkconferentie seksuele diversiteit, Meevaart, Balistraat 48.
•    4/4 do.: 16.15-17.30 uur, vervolg platform Watergraafsmeer, stadsdeelhuis.
•    6/4 za.: 12.00-15.00 uur, demonstratie “Strijd voor goede thuiszorg” op het Malieveld in Den Haag.
•    8/4 ma.: 15.00 uur, bezichtiging Kraaipanschool met Ireen de Kluijs (Dynamo).
•    9/4 di.: 19.30 uur, stadsdeelraadsvergadering  o.a. over bestemmingsplannen en parkeren sportparken.
•    11/4 do.: 13.00-18.00 uur, Groot overleg Welzijn en Zorg, raadzaal.
•    12/4 vr.: 10.00-13.00 uur, extra NOAR bestuursvergadering over de toekomst OAR en NOAR na maart 2014, Plantage Middenweg 14.
•    18/4 do.: 14.00-15.30 uur, CABO “Beweeg je brein”, Keizersgracht 334.
•    19/4 vr.: 20.00 uur, Vakbondscafé over stage en werkplekken na MBO opleidingen bij HTIB, 1e Weteringplantsoen 2 sous.
•    22/4 ma. 09.14-13.00 uur, bezoek projectgroep Blok M aan ouderenwoningen van Habion in Haarlem.
•    23/4 di., middag, OMVA, presentatie uitkomsten 50 huisbezoeken aan oudere Marokkaanse bewoners in Oosterparkbuurt en Transvaal, 3e Oosterparkstraat 159.
•    23/4 di., 1400-16.00 uur “Korte lijnen tussen formele en informele zorg”, Verheijhal.
•    23/4 di.: 15.00-17.00 uur, Schouw winkelcentrum Brazilië, start voor AH.
•    23/4 di.: 20.00 uur, Lokale democratie Wrap-up, Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179.
•    24/4 wo.: 20.00 uur, commissie algemene – en sociale zaken zienswijze OAR-Oost monitoring WIBO-woningen.
•    25/4 wo.: 13.30 uur, overleg toegankelijkheid “Dienstencentrum Flevoflats”, Rozenburglaan 2.
•    25/4 wo.: 15.00-16.00 uur, oriënterend overleg “Hoe laten we scheiden van wonen en zorg landen in de Dapperbuurt”, stadsdeelhuis.
•    25/4 wo.: 20.00 uur, commissie algemene- en sociale zaken (vervolg).
•    25/4 do.: 19.00  uur, Talk of the Town, Pakhuis de Zwijger.
•    26/4 vr.: 14.00-16.00 uur, werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein  8.
•    13/5, 27/5, 3/6, 10/6: 12.00-=14.30 uur, “Geheugentraining voor Marokkaanse vrouwen”, Buurtcentrum Transvaal, Dani Theronstraat 2.
•    13/5 ma: 09.30-11.30 uur, informatie bijeenkomst over COPD (met longfonds) door De Bloem en Assadaaka, Buurtcentrum Oosterpark.
•    13/5 ma.: 15.30 uur, laatste bijeenkomst initiatiefgroep “Vergeet mij niet”, Buurtcentrum Transvaal.
•    14/5 di. 15.30-17.30 uur, tweede werksessie Toegankelijkheid, MuzyQ.
•    17/5 vr.: 16.30-17.00 uur, feestelijke opening Buurtkamer Ingenhouszhof.
•    18/5 za.: 11.00-15.00 uur, feestelijke open dag “t Hoeckhuys en tussen 16.00-19.00 uur Happy Hour.
•    31/5 vr.: 18.00-20.00 uur, Amsterdam manifest lokale democratie, De Meevaart.
•    3/6 ma.: 20.00 uur, raadscommissie Wonen, onttrekken sociale woningen voor studentenhuisvesting omgeving Radioweg, bestemmingsplan IJburg 1e fase en OHG Noord in raadzaal, stadsdeelhuis.
•    4/6 di.: 20.00 uur, raadscommissie Openbare ruimte en financiën, evaluatie gebiedsgerichte veiligheidsplannen 012, raadzaal, stadsdeelhuis.
•    5/6 wo.: 14.00-16.00 uur, erkgroep ouderenzorg en welzijn van de OOA, Plantage Middenlaan 14, grote zaal.
•    5/6 wo.: 19.30 uur, informatieavond “nieuw bestuurlijk stelsel”, Badhuistheater.
•    5/6 wo.: 20.00 uur, raadscommissie algemene en sociale zaken, herbestemmingsmogelijkheden buurtcentrum Transvaalbuurt scenario’s, De Verbinding.
•    8/6 za.: 12.00-15.00 uur, Landelijke zorgdemonstratie in Amsterdam Oosterpark.
•    11/6 di.: 10.00 uur Vakbondscafe, Pl. Middenlaan 14’.
•    11/6 di.: 15.00–17.00 uur Zorg 2025 strategische partners zijn essentieel bij invoeren in de zorg, Dauphine, Prins Bernhardplein 175, Amsterdam, organisatie Rabobank Amsterdam e.a., aanmelding vooraf.
•    12/5 wo.: 15.00–18.00 uur, “Passende zorg in de laatste levensfase” , discussiebijeenkomst kring ouderenzorg, AMC, Vrijzaal
•    14/6 vr.: 10.30 uur Bestuursvergadering NOAR, Pl. Middenlaan 14’
•    19/6 wo.: 15.00 uur: “Werkgroep Toegankelijkheid” met Marcel van Lochem, vervolg stimuleren van bewustwording bij stadsdeelmedewerkers van het belang van rekening houden met “toegankelijkheid” bij beleidsvoornemens, stadsdeelhuis
•    19/6 wo.: 19.00–21.00 uur Platform Adviesraad Diversiteit in De Verbinding (voorbereiding voor 27/6)
•    21/6 vr.: 12.00–15.00 uur, Vergadering WMO-raad Oost i.o., plaats nog niet bekend
•    21/6 vr.: 20.00 uur De Meevaart Baliestraat 48A Indische buurt en het Amsterdams Manifest Lokale Democratie
•    26/6 wo.: 09.00-12.30 uur, commissie KSZ over zorg in Rooszaal, stadhuis.
•    26/6 wo.: 16.00-18.00 uur, WMO-wet max. 3 deelnemers per organisatie in Muzyq.
•    26/6 wo.: 20.00–22.00 uur Wijkopbouworgaan Oost Watergraafsmeer en het Amsterdams Manifest Lokale Democratie Raadzaal Stadsdeelhuis
•    27/6 do.: 16.00 uur: Presentatie onderzoek stadsdeel Oost: “Activerende dagbesteding”, Meevaart, Baliestraat 48A
•    27/6 do.: 19.30 uur Adviesraad Diversiteit overleg met portefeuillehouder in Raadzaal Stadsdeel
•    28/6 vr.: 14.00–16.00 uur, Werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 8
•    30/6 zo.: 17.00-19.00 uur, feestelijke opening nieuwe locatie Almaarif, Zuivelplein 9, betondorp.
•    1/7 ma. : 11.00–12.30 uur, overleg over Blok M, Van ’t Hofflaan 53.
•    1/7 ma. : Keti Koti 150 jaar Afschaffing van de slavernij door Nederland in het Oosterpark.
•    2/9 ma.: 13.30-19.00 uur, bijeenkomst subsidieaanvragen wijkmaaltijden, De Kraaipan, Hofmyerstraat 67.
•    2/9 ma.: 16.00-18.00 uur, informatiesessie verbouwing De Gooyer.
•    3/9 di.: 10.00 uur, voorbereiding vakbondscafé bij FNV Bondgenoten, Radarweg, Sloterdijk.
•    4/9 wo.: 11.00 uur, onderzoek naar buurtkamer Meercollege.
•    4/9 wo.: 14.00-17.00 uur, voorbereiding dag van de toegankelijkheid.
•    5/9 do.: 15.30 uur, stakeholders Habion, A.J. Ernststraat 112.
•    10/9 di.: 20.00 uur, politieke avond “Hoe komt u de crisis door”, raadzaal.
•    10/9 di.: 20.00 uur, “Amsterdam zorgt voor zichzelf” over ouderenzorg in De Balie.
•    16/9 ma.: 16.00 uur, BIG lokale democratie met Eisse Kalk, Wijkcentrum Dóude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.
•    17/9 di.: 10.00 uur, voorbereiding Vakbondscafé, Plantage Middenlaan 14.
•    17/9 di.: 10.30-15./00 uur, vooraankondiging Nat. Progr. Ouderenzorg, Utrecht.
•    17/9 di.: 19.30 uur, zorg in Amsterdam, Boekmanzaal, Stadhuis.
•    17/9 di.: 19.30 uur, stadsdeelraad “zienswijze krasparkeertkaart”.
•    18/9 wo.: 19.30 uur, lokale democratie met Jacques Wallage in Pakhuis de Zwijger.
•    19/9 do.: 19.30 uur, Expertmeeting burgerparticipatie in Boekmanzaal.
•    20/9 vr.: 15.00 uur, burendag Amsta en Dynamo.
•    20/9 vr.: 14.00 uur, werkgroep toegankelijkheid Timorplein.
•    21/9  za.: 13.00 verzamelen Beursplein demonstratie “Protest tegen de bezuinigingen, slotmanifestatie 14.00 uur Dokwerker.
•    21/9 za.: burendag Betondorp en Amsteldorp.
•    21/9 za.: 13.00 uur, opening centrum De Kraaipan.
•    23/9 ma.: 19.30 uur, Adviesraad Diversiteit, raadzaal, stadsdeelkantoor.
•    24/9 di.: 13.00-15.00 uur, OOA, Plantage Middenlaan 14.
•    25/9 wo.: 20.00 uur, Wijkopbouworgaan Oost in raadzaal, stadsdeelkantoor.
•    27/9 vr.: 09.00-18.00 uur, landelijke dag VN-akkoord Agenda 22 in Den Haag.
•    27/9 vr.: 10.00 uur, gezamenlijke bijeenkomst Adviesraden, raadzaal, stadsdeelkantoor.
•    27/9 vr.: 12.00 uur, WMO-raad Oost, Timorplein 8.
•    30/9 ma.: 10.00-17.00 uur, toekomstscenario Zorg, Welzijn, kwetsbare ouderen in NL, Utrecht.
•    30/9 ma.: 20.00 uur “De toekomst van ons zorgvastgoed”, waar wonen de ouderen van morgen in Pakhuis de Zwijger.
•    2/10 wo.: Staatssecretaris Van Rijn op werkbezoek in Amsterdam.
•    2/10 wo.: 14.30 uur, werkgroep ARD in De Verbinding.
•    3/10 do.: 20.00 uur, boekpresentatie “Sociaal doe het zelven”met auteur/wethouder Pieter Hilhorst in Pakhuis de Zwijger.
•    4/10 vr.: 10.30-13.00 uur, bestuur NOAR, Plantage Middenlaan 14.
•    8/10 di.: 15.00 uur, zorg 2015 “Innovatie in de zorg, preventie voorop” in Dauphine, Prins Bernhardplein 175.
•    10/10 do.: 15.00-22.30 uur, conferentie “Duurzaam oost” in MuziQ.
•    14/10 ma.: 14.30 uur, startschot “De Winkelwagen”bij de halte “t Hoeckhuys, Fizeaustraat.
•    15/10 di.: 10.00 uur, OOA, Plantage Middenlaan 14.
•    15/10 di.: 13.00-15.00 uur, voorbereiding Vakvondscafé, Plantage Middenlaan 14.
•    15/10 di.: 15.00-17.00 uur, Kernteam aanpak wijkzorg Indische Buurt en OHG, Flevohuis.
•    15/10 di.: 13.00 uur, gesprek met Middenmeer college over buurtkamer voor ouderen in Middenmeer II.
•    16/10 wo.: 13.30-16.00 uur, bijeenkomst platform Mantelzorg Akantes, Herengracht 95.
•    16/10 wo.: 18.00 uur, sportplan “Sport en bewegen voor ouderen” in Sportcafé, Boerhaavestraat 10.
•    17/10 do.: 14.00-16.00 uur, bewoners van oost, Wijkopbouw Orgaan Oost, Kamerlingh Onneslaan.
•    17/10 do.: 17.00 uur, vrijwilligersavond stadsdeel oost.
•    18/10 vr.: 15.00 uur, bestuurlijk overleg WMO-raad Oost, stadsdeelhuis.
•    18/10 vr.: 13.30-17.00 uur, kenniscentrum multiculturele ouderenzorg “Elkaar vinden in Zuidoost”, De nieuwe stad, Luthuliplein 11.
•    18/10 vr.: 14.30 uur, danspaleis in Amsta, Ingenhouszhof.
•    18/10 vr.: 15.30-18.00 uur, stuurgroep “Buurt neemt zorg in eigen beheer”, Verheyhal.
•    22/10 di.: 19.00 uur, contactpersonenavond in Amsta, Ingenhouszhof.
•    25/10 vr.: 14.00 uur, werkgroep toegankelijkheid, Timorplein 8.
•    25/10 vr.: 14.00 uur, cliëntenbelang aanpak wijkzorg.
•    25/10 vr.: 20.00 uur, Vakbondscafé over verkiezingsprogramma’s politieke partijen.
•    26/10 za. 14.00 uur, symposium OAR Oost over wonen en zorg in Muiderkerk.
•    28/10 ma.: 12.00 – 13.00 uur: Overleg ouderen woningen Jeruzalem, stadsdeel.
•    28/10 ma.: 14.00 – 17.00 uur “Informele zorg, formeel geregeld” vooraankondiging.
•    28/10 ma.: 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta Ingenhouszhof 15.
•    29/10 di.: 16.00 – 18.00 uur Dapperbuurt Netwerkbijeenkomst in Reinwardt Academie.
•    29/10 di.: 14.00 uur Congres KNMG “Medische zorg voor kwetsbare ouderen versterken? Ja, het kan” Passenger Terminal Piet Heinkade 27
•    31/10 do.: 16.00 – 17.30 uur: Vervolg Platform WGM, Nesciozaal.
•    01/11 vr.: 10.30 uur: Stand van zaken activiteiten/dagprogramma kwetsbare groepen, Nienke Gasseling, Civic, Flevopoort.
•    01/11 vr.: 13.00 – 17.00 uur: Seminar voor mantelzorgers van dementerende of reeds overleden familieleden, Meevaart Balistraat 48a.
•    4/11 ma.: 12.00 uur café Frankendael doornemen verkiezingsprogramma’s voor NOAR.
•    4/11 ma.: bestuursvergadering (klein) OAR Oost, Ingenhouszhof 15.
•    4/11 ma. : 15.30 uur: Begeleidingscommissie Dagcentrum De Kraaipan, De Kraaipan, Hofmijerstr. 67.
•    5/11 di.: 16.00-18.00 uur, staatssecretaris Van Rijn is op werkbezoek bij ouderenorganisaties in Amsterdam.
•    5/11 di.: 19.30-21.30 uur, participatie platform Transvaal servicepunt Kraaipan.
•    6/11 wo.: 11.00 uur, gesprek met PvdA, Middenweg 86.
•    6/11 wo.: 14.00 uur bestuur OOA Plantage Middenlaan 14.
•    6/11 wo.: 13.30 uur, werkgroep ARD voorbereiding conferentie in De Verbinding.
•    7/11 do.: 14.00-17.30 uur, bijeenkomst over “Stadsdorpen”, OAR Centrum, Keizersgrachtkerk.
•    8/11 vr.: 14.00 uur in de Meevaart Lokale democratie en verkiezingen op 19-3-2014 en deelname aan Bestuurscommissie stadsdeel Oost lijst indienen voor 23-12-2013.
•    8/11 vr.: 10.30 – 16.00 uur: “Mantelzorg Verwendag”: dagtocht naar kaasboerderij, (aanmelden uiterlijk 25 oktober) bij toegangsbewijs ontvangt u opstapplaats.
•    9/11 za.: 14.00 uur, feestelijke opening Flevopoort Indische Buurt.
•    11/11 ma.: 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta Ingenhouszhof 15.
•    11/11 ma.: 20.00 uur, commissievergadering Wonen, raadzaal, stadsdeelhuis.
•    12/11 di.: 12.00 – 14.00 uur: Voortgang Pilot Zorgaanpak Indische Buurt en OHG, Flevopoort, activiteitenruimte.
•    12/11 di.: 20.00 uur “Hoe rekbaar is informele zorg”in Pakhuis de Zwijger.
•    12/11 di.: 20.00 uur, mantelzorg voor revalidanten Heliomare.
•    13/11 wo.: 17.00 uur, open maaltijd De Bron.
•    13/11 wo.: 20.00 uur, commissie vergadering algemene en financiële zaken.
•    15/11 vr.: Vakbondscafé HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c.
•    16/11 za.: 09.00-17.00 uur, regiodag Revalidanten Overtoom.
•    20/11 wo.: 11.00 bestuurlijk overleg met Lieke Thesingh over ouderen in Oost.
•    21/11 do.: 20.00 uur, Wijkraadsvergadering WOO, raadzaal, stadsdeelhuis.
•    22/11 vr.: 11.00 uur, Lokale democratie, Verheyhal.
•    25/11 ma.: 20.00 uur, “Blijst de sociale huisvesting betaalbaar” in Pakhuis de Zwijger.
•    28/11 do.: 14.00 – 17.00 uur: WMO Raad Centrum: Themabijeenkomst: Relatie 1ste Lijnszorg, welzijn en gemeente, stadhuis kamer 0382 (voormalige bibliotheek)..
•    28/11 do.: 16.30 – 18.00 uur bestuur OOA gesprek met zorgkantoor Achmea Plantage Middenlaan 14’ (Dick/Saar).
•    29/11 vr.: 8.30-14.30 uur Symposium en kennismarkt “Effectieve ouderenzorg anno 2039: Komt tijd, komt geld in collegezaal 1 AMC. En aansluitend om 16.00 – 17.00 uur oratie prof. Sophia de Rooij in Lutherse kerk Singel.
•    29/11 vr.: 14.00 – 17.00 uur: Reguliere vergadering WMO Raad Oost, Timorplein 8.
•    30/11 za.: landelijke demonstratie van FNV tegen bezuinigingen in Jaarbeurs Utrecht.
•    3/12 di.: 10.00 – 12.00 uur bestuur OOA Pl. Middenlaan 14’ over verkiezingsprogramma’s 2014 – 2018 politieke partijen in de Gemeenteraad (Dick/Saar).
•    6/12 vr.: 10.00 uur overleg gezamenlijke Adviesraden met ambtenaren in Stadsdeelhuis.
•    9/12 ma. : 09.30 uur Lokale democratie Pakhuis De Zwijger (Dick/Eisse Kalk).
•    9/12 ma.: 14.30 uur: Sociale kaart Watergraafsmeer, stadsdeel.
•    9/12 ma: 17.00 – 18.30 uur: Bijeenkomst in het kader van voorkomen eenzaamheid ((gebied: Dapper-, Oosterpark en Transvaalbuurt) De Kraaipan, Hofmijerstraat 67.
•    10/12 di. : 14.30 uur: Netwerkbijeenkomst Bewoners en Corporaties, De Meevaart.
•    10/12 di.: 14.30 uur OOA-werkgroep ouderenzorg over NPO Pl. Middenlaan 14’.
•    10/12 di.: 15.30 uur Zorg 2025 Dauphine Pr. Bernhardplein 175, “Internet of Things binnen de gezondheidszorg”.
•    11/12 wo.: 9.30 – 12.25 (Lunch): “De WMO een zaak van ons allemaal”, Arthur van Schendelstraat 620, Utrecht (Pharos).
•    11/12 wo.: 10.00 uur: gesprek Judith Lekkerkerker D66, Zorg en Wonen, Huijgensdok.
•    11/12 wo: 14.00 uur NOAR bijeenkomst over verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566.
•    11/12 wo.: 17.00 – 18.30 uur: Voorkomen eenzaamheid (gebied: Amsteldorp, Betondorp, Park de Meer, Jeruzalem en Middenmeer) ’t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3.
•    12/12 do.: 14.00 uur plenaire vergadering OAR Oost in raadzaal stadsdeelhuis.
•    12/12 do.: 17.00 – 18.30 uur: voorkomen eenzaamheid (gebied Ind. Buurt en OHG), Flevopoort, Kramatplantsoen 101-D.
•    13/12 vr.: 11.00 uur Vereniging “ Amsterdam Oost Verenigd” in sporthal Verheij.
•    13/12 vr.: 14.00 – 16.00 uur bestuur OOA Pl. Middenlaan 14’.
•    13/12 vr.: 14.00 uur : Werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 8.
•    14/12 za.: 14.00 – 16.00 uur: Feestelijke opening servicepunt De Gooyer, Dapperstraat.
•    18/12 wo.: 19.30 – 21.30 uur Adviesraad Diversiteit met Lieke Thesingh raadszaal stadsdeelkantoor.
•    20/12 vr.: ochtend persconferentie Vereniging “Amsterdam Oost Verenigd” .
•    23/12 ma.: deadline registratie van vereniging “Amsterdam Oost Verenigd” voor de verkiezing van Bestuurscommissies op 19-3-2014.

CONTACTEN MET HET STADSDEEL

Dagelijks Bestuur
–    De OAR had regelmatig formeel en informeel contact met leden van het DB en twee keer per jaar een Bestuurlijk  Overleg met de portefeuillehouder Sociaal Domein, mevrouw Lieke Thesingh.

Stadsdeelraad
–    Vanwege de fusie van het Stadsdeel Oost verliep de oude verordening op de Ouderenadviesraad Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer naar de nieuwe situatie moeizaam, maar het samenwerkingsklimaat met de portefeuillehouder verbeterde in de loop van 2013 aanzienlijk.

Griffie
–    Via de griffie werden we o.a. geïnformeerd over politieke avonden. De medewerkers waren altijd bereid om ons te informeren en te ondersteunen, als we wilden inspreken, een zienswijze of een adres wilden indienen..

Servicedesk
–    De servicedesk heeft ons altijd gesteund bij het reserveren van de raadzaal of andere vergaderruimte en microfoons of een beamer voor ons geregeld.

Beleidsambtenaren
–    Tot de wisseling van de wacht: was de taakverdeling overzichtelijk en duidelijk: het contact was goed, er was altijd overleg mogelijk, we werden met respect benaderd, iedereen stelde prijs op de mening/ de inbreng van de OAR.
–    Na 1 mei 2011 veranderde er veel: het stadsdeel was verdubbeld, de medewerkers van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg werden samengevoegd. De posities en de taken maar ook de verschillen in cultuur en werkwijzen waren ook in 2012 niet altijd helder. Tanja Bubic was in dat verslagjaar onze contactambtenaar en voor de OAR een vaste boei. In de loop van 2013 kreeg zij een andere functie binnen het stadsdeel en werd haar taak aanvankelijk waargenomen door Peggy Wilting en later overgenomen door Bianca Hein.
–    De samenwerking met de andere ambtenaren is in 2012 en 2013 qua sfeer en benadering, op het “oude niveau” hersteld.
–    Onze eigen positie is mede door de wijziging van onze naam en statuten formeel via de notaris gewijzigd. Het werkgebied van de OAR-Oost is ondertussen ruim verdubbeld.
Via advertenties in De Brug en de IJ-opener zijn nieuwe bestuursleden in het verslagjaar met succes binnengehaald, hoewel mevrouw AnThierens, om gezondheidsredenen en drukke werkzaamheden elders, ons in 2013 al weer heeft moeten verlaten.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN
–    Het in 2012 door de OAR-Oost ingediende advies over de personeelsbezetting tijdens nachtdiensten in diverse zorgcentra in Oost is ondanks een aanvankelijk positief onthaal op de werkvloer bij de betreffende centra is helaas in de loop van 2013 bij het management van deze centra gestrand.
Voor de mogelijkheid tot het inzetten van een gezamenlijke dienst in de nacht heeft het stadsdeel helaas in de loop van 2013 geen regie gevoerd, laat staan een definitieve oplossing gevonden. Daardoor is er geen gezamenlijke nachtdienst operationeel geworden en gaat dit ten koste van de zorg en de veiligheid van de ouderen in deze centra.
–    Onze zienswijze dd 3-12-2012 over de slechte toegankelijkheid door parkeeroverlast door (bak)fietsen rondom ingangen van AH aan het Christiaan Huygensplein heeft in 2013 tot een  half resultaat geleid met het beschilderen van een vak voor slechts 1 ingang.
–    Het dringende advies van de OAR-Oost in 2012 aan portefeuillehouder Thesingh om BOMO / Netwerk Samen Oost weer in te stellen en een bijeenkomst te beleggen, heeft pas in de loop van 2013 geleid tot de instelling van de Adviesraad Diversiteit.
–    Zienswijze / ongevraagd advies dd 6 februari 2013 over het monitoren van nieuwbouw zorgwoningen in Oost.(Blasiusstraat en De Kraaipan).
–    Zienswijze / ongevraagd advies dd 8 juli 2013 over de ondoordachte en te snelle invoering van de digitale krasparkeerkaart.

Niet alleen de officiële adviezen hebben tot beïnvloeding van het beleid geleid. Ook onze deelname aan brainstorm-, informatie- ontwikkel-  en platform-bijeenkomsten van het stadsdeel en netwerkpartners hebben belangrijke resultaten opgeleverd:
–    Na voortdurend aandringen van de OAR Oost hebben meer ervarings-deskundigen dan voorheen een inbreng gehad, tijdens de 1ste Lijns-conferentie in januari 2013.
–    Onze inzet bij het organiseren van een informatiemarkt in oktober 2012 heeft tot gevolg gehad, dat in april 2013 door samenwerking met het stadsdeel, Dynamo en Amsta de Buurtkamer in Jeruzalem werd geopend, als voorloper van het wijkservicepunt, dat in 2015 onder Blok M zal worden gerealiseerd.
–    Onze speciale aandacht voor de bewoners van Jeruzalem heeft er toe geleid dat de OAR intensief is betrokken, zowel bij de ontwikkeling van Blok M als bij het monitoren van de voorbereiding van de toewijzing.
–    De vraag van Civic om advies over de mogelijkheid om hun contacten met de bewoners in het OHG te verbeteren heeft er toe geleid, dat het onzichtbare servicepunt “Sporenburg” wordt verbouwd en het stadsdeel de gevraagde aandacht voor dit gebied serieus heeft genomen.
–    Het advies van de OAR, tijdens de 1ste bijeenkomst van de projectgroep pilot “Wijkzorgteam IB/OHG”, om bewoners/buurtinitiatieven bij de ontwikkeling van de wijk plan te betrekken, heeft er toe geleid dat initiatieven op het gebied van de informele zorg of preventie nu op een gelijkwaardige wijze worden betrokken.
–    Ons steeds herhaalde verzoek om een sociale kaart voor de verschillende wijken in Oost te ontwikkelen, begint nu vruchten af te werpen.
–    Doordat we gevraagd hebben om de manier van werken en de resultaten van het preventief huisbezoek in de IB/OHG en Transvaal/Oosterparkbuurt te bespreken, is er weer meer aandacht voor deze methode als instrument om niet passend wonen, eenzaamheid en armoede op te sporen.
–    Ook over wijzigingen van OV routes hebben we via de mail kunnen adviseren.
Wat betreft bus 40 met een positief resultaat.

De portefeuillehouders Lieke Thesingh en Thijs Reuten hebben met hun presentatie tijdens ons Symposium “Zorg om wonen voor ouderen”, op 26 oktober 2013, laten blijken dat zij het werk van de OAR Oost serieus nemen.

–    BELEIDSVOORNEMENS
Speerpunten 2013
–    In stand houden van het bestaande Openbaar Vervoer in Amsterdam want dit staat meer onder druk en er verandert veel ten nadele van ouderen
–    Verbeteren van de toegankelijkheid van stadsdeelhuis met Openbaar Vervoer
–    Volgen ontwikkelingen van AOV
–    Volgen ontwikkelingen in Woonservicewijken, met name in Jeruzalem, Oosterparkbuurt en rond de Flevoflats
–    Volgen kwaliteit van de zorg in de Zorgcentra en de thuiszorg
–    Doorgaan met onderzoeken van mogelijkheden om ouderenwoningen in bestaande bouw of leegstaande panden te realiseren
–    Stimuleren bouw van “Akropolis” in stadsdeel Oost
–    In kaart brengen van woon- en leefsituatie van oudere migranten
–    Bevorderen en ontwikkelen ondersteuning voor allochtone mantelzorgers
–    Volgen ontwikkelingen en uitvoering WMO
–    Volgen van de transitie ABWZ naar WMO
–    Ontwikkelen contacten en samenwerking met oudere bewoners in het stadsdeel, eerste- en tweedelijns gezondheidszorg gericht op toetsing en implementatie van de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd door VUmc en AMC in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
–    Zicht houden op economische ontwikkelingen, die ouderen met een laag inkomen in problemen kunnen brengen (armoedebeleid) ook door stapeling

Speerpunten 2014
–    Contacten leggen en onderhouden met buurt- en wijkinitiatieven in het kader van ontmoeting en informele zorg
–    Contacten leggen en onderhouden met de leden van de “Bestuurscommissie” in Oost
–    Contacten leggen en onderhouden met de Gemeenteraadfracties via de NOAR en de OOA
–    De mogelijkheden van passend wonen voor ouderen op de agenda houden,  volgen en publiceren van de ontwikkelingen
–    Stimuleren van het realiseren van ouderenwoningen in leegstaande panden, ondersteunen van de activiteiten van de “Stichting Eigenwijs met Leegstand”.
–    Zorg: volgen van de ontwikkelingen in het kader van de transitie AWBZ naar WMO:
–    De ontwikkeling van de Wijkzorgteams
–    De ontwikkeling van de wijkinitiatieven informele zorg
–    De afstemming en samenwerking formele en informele zorg
–    Ondersteuning mantelzorgers
–    De Hulp bij het Huishouden
–    Inzet van de “wijkzuster” van staatssecretaris van Rijn
–    De kwaliteit van de dagopvang in het kader van de WMO en de capaciteit in Oost
–    Monitoren functie buurtkamers in het kader van dagopvang
–    De mogelijkheden van kortdurende opvang na verblijf in het ziekenhuis, capaciteit in Oost
–    Capaciteit in Oost van mogelijkheden voor langdurende verpleging na sluiting van St. Jacob etc.
–    Monitoren plannen voor eigen bijdragen voor zorg

–    Volgen ontwikkelingen methodiek opsporen eenzaamheid, isolement en armoede
–    Stimuleren van preventief huisbezoek in dit kader + verslaglegging
–    Monitoren ontwikkeling “sociale kaart” in de verschillende wijken/buurten
–    Volgen ontwikkelingen OV en AOV in het kader van bereikbaarheid en toegankelijkheid van informatie, voorzieningen, activiteiten (participatie)
–    Monitoren toegankelijkheid openbare ruimte, winkels, gebouwen, etc. met Onbeperkt Oost in de Werkgroep Toegankelijkheid.