Nieuws

Stadsdeelraad over parkeren in het park

De sportclubs in het Diemerpark kunnen bijna niet anders dan uitbreiden. De drie velden volstaan bij lange na niet om de honderden kinderen op de wachtlijsten ‘na schooltijd te kunnen laten sporten’. En dat is, blijkens het Sportplan 2009–2012, de ambitie van de gemeente Amsterdam. Daarin valt ook te lezen dat ‘sport het hart van de samenleving is’.

Voor een sportpark is een goede parkeervoorziening onontbeerlijk, zei de verantwoordelijk wethouder van stadsdeel Oost in juni 2011. Hij werkt op dit moment aan verschillende scenario’s voor uitbreiding van het sportpark (2 hockeyvelden en 1 voetbalveld erbij én parkeergelegenheid nabij). Een aantal IJburgers – na bovengenoemd voornemen acuut verenigd in een werkgroep Hou Diemerpark Groen (sinds kort zelfs een officiële vereniging) – is tegen parkeerplaatsen. Wat vindt de stadsdeelraad?

Jan-Bert Vroege, D66
Wij zijn voor de aanleg van parkeerplaatsen ten gunste van de sportverenigingen. Het kan toch niet zo zijn dat kinderen van zes, zeven jaar het halve eiland over moeten lopen voor ze bij het sportveld zijn? Zoals wij het zien, zijn er twee mogelijkheden: parkeerplekken bij de velden in het park (aanrijden via de Oeverzeggestraat) of parkeergelegenheid aan het einde van de Diemerzeedijk aan de zuidkant van het park. Wij zijn voor die laatste optie. Dan komen we de bezoekende sportteams tegemoet en ontzien we de woonwijk. Bovendien, en dat willen we wel heel erg stimuleren, is het voor IJburgers zo’n omweg dat zij op de fiets naar de sportvelden blijven komen.

Meta Meijer, SP
Wij vinden dat we onze groene gebieden groen moeten houden. Er wordt al meer dan genoeg opgeofferd aan verstedelijking. Als er geen parkeerplaats is, zullen mensen andere manieren verzinnen om zich te verplaatsen, en dat is helemaal niet erg. We moeten beseffen dat we niet kunnen doorgaan met het opstoken van fossiele brandstoffen en het vervuilen van onze omgeving!

Frans van Vliet, woordvoerder VVD
Op sportdagen staan de Diemerzeedijk en de Oeverzeggestraat vol met auto’s. Dat leidt tot overlast en gevaarlijke situaties. De VVD is er dan ook voor om aan beide zijden van het park parkeerplaatsen te creëren, maar niet in het park zelf. De wethouder heeft de inrichting van parkeerplaatsen aan de Oeverzeggestraat al in gang gezet, maar dat is niet voldoende. De Diemerzeedijk moet toch nog worden aangepakt, laten we daarbij dan direct parkeerplekken meenemen. Daarnaast kunnen er parkeerplaatsen worden aangelegd aan de Buitenkerkerweg – de weg naar en langs het kanaal. De trottoirs die daar zijn aangelegd zijn zinloos, want daar loopt nooit iemand. De parkeerplaatsen kunnen dan ook worden gebruikt door andere belanghebbenden, zoals volktuinbezitters en mensen met een boot in de nabijgelegen havens. Onze oplossing van het probleem zal meer inspanning vergen omdat er overlegd moet worden met Rijkswaterstaat, die rond het kanaal aanvullende eisen stelt.

Josef Zahri, woordvoerder PvdA
Wij zijn trots op het Diemerpark en zullen ons in het voorjaar, als de uitbreiding van het sportpark in de raad behandeld wordt, inzetten voor bescherming van de gebieden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, langs de oevers en in de zuidoosthoek. Wij zijn echter niet tegen uitbreiding van het sportpark en de daaraan verbonden aanleg van parkeergelegenheid. Wij vinden dat alle kinderen op de wachtlijsten van de voetbal- en hockeyclub moeten kunnen sporten. Het lijkt ons veilig als bezoekende teams hun kinderen kunnen afzetten op een parkeerterrein uitsluitend bedoeld voor de sportclubs. Dat betekent dus ook dat de parkeerplaatsen in onze ogen vooral zijn bedoeld voor bezoekende clubs en niet voor IJburgers zelf. We willen niet dat het een doorgaande route wordt, en zien graag de mogelijkheid onderzocht dat de parkeergelegenheid alleen beschikbaar is op dagen dat er gesport wordt. Het lijkt ons goed om een politieke avond te organiseren om de argumenten van omwonenden te horen. Die kunnen we dan meenemen in de besluitvorming.

Margreet Vermeulen, woordvoerder GroenLinks
GroenLinks is geen voorstander van autoparkeerplaatsen in het Diemerpark. Het park en de sportvelden zijn goed te bereiken met de fiets en het OV; bovendien kan de auto worden geparkeerd in de ondergrondse garage op de IJburglaan. Het besluit over de sportvelden en parkeerruimte moet overigens nog worden genomen.